Idi na tekst

Dokumenti za podnošenje u OJ UT

Da bi postao korisnik ePP servisa, KJS podnosi u OJ UT sledeću dokumentaciju:

  1. Ugovor sa opštim uslovima u četiri primerka potpisan od strane zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica
  2. Lični identifikacioni dokument na uvid (lična karta ili pasoš) lica koje preuzima korisnički nalog
  3. Zahtev za registraciju KJS dobijen u email-u
  4. Ovlašćenje administratoru za rad u ePP
  5. Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga, ukoliko ga ne preuzima lično budući lokalni administrator
  6. Ukoliko je ovlašćeno lice strani državljanin:
    1. Uverenje o odobrenom privremenom boravku
    2. Odobrenje privremenog boravka

Ukoliko je podneta dokumentacija ispravna, ovlašćeno lice u OJ UT preuzima potvrdu o predaji korisničkog naloga koja sadrži naziv korisničkog naloga (eng: account login).

Lozinka

Potvrda o predaji korisničkog naloga ne sadrži korisničku lozinku. Korisničku lozinku OL samostalno postavlja u procesu prve prijave na sistem.