Idi na tekst

Registracija organizacije

Da bi KJS mogao da koristi servis ePP, ovlašćeno lice koje ga predstavlja popunjava on-line zahtev za registraciju koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.

Popunjavanje registracione forme

U okviru forme za registraciju navode se jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) i lične informacije o prvom ovlašćenom lokalnom administratoru.

Forma za registraciju
Forma za registraciju

Podaci o lokalnom administratoru su podaci o prvom OL koje takođe preuzima odgovornost i potrebna ovlašćenja za otvaranje dodatnih korisničkih naloga za druge zaposlene u istoj organizaciji kojima će biti omogućen rad u ePP servisu.

Broj identifikacione isprave

Atribut Broj identifikacione isprave za državljane Republike Srbije predstavlja broj lične karte, dok je za strane državljane broj pasoša ili broj lične karte za strance sa stalnim boravkom. U ovom polju dozvoljava se unos 5-9 numerika.

e-mail

Adresa elektronske pošte -- email -- je posebno bitan podatak za proces registracije jer je UT koristiti za komunikaciju sa korisnikom i davanje instrukcija. Bez validne adrese elektronske pošte nije moguće završiti proces registracije niti je moguće sprovoditi plaćanja. Ukoliko je OL proverilo ispravnost svoje i korporativne email adrese ali iz bilo kog razloga ne dobija povratne informacije od servisa, potrebno je otkazati registraciju i koristiti pouzdaniji email servis ili u kontaktu sa nadležnom OJ UT informisati se o daljim koracima.

Proces registracije pokreće se odabirom opcije Pošalji zahtev za registraciju. Ovaj postupak potrebno je uraditi samo jednom.

Ukoliko je zahtev za registraciju uspešan, biće prikazan ekran sa informacijama o informacijama po pitanju ovog zahteva:

Uspešna registracija organizacije
Uspešna registracija organizacije

Pored toga, OL dobija e-mail sa dodatnim informacijama koje je mora pratiti da bi završio registraciju. PDF fajl sa popunjenom registracionom formom se dobija kao prilog e-mail poruke (eng: attachment). Nije moguće završiti registraciju bez uspešne e-mail komunikacije sa servisom. Ukoliko korisniku na unetu e-mail adresu ne stigne potvrda o registraciji, mora se koristiti token za izmenu registracije da bi se pokušala alternativna adresa elektronske pošte ili ponovno slanje na isti e-mail (u ovom slučaju korisnik učitava postojeću registraciju i ne menjajući podatke ponavlja slanje zahteva).

e-mail nije dobijen

U opštem slučaju ne treba se obraćati UT ako izostane e-mail poruka prilikom registracije PL. Korisnik koji ne dobije registracioni e-mail i želi da promeni svoju e-mail adresu, mora to uraditi koristeći token za izmenu registracije sve do ostvarivanja komunikacije.

Potrebno je i da OL proveri da e-mail nije završio u spam folderu.

Praćenje e-mail instrukcija

Nakon uspešnog slanja registracione forme, budući lokalni administrator za KJS na adresu elektronske pošte koju je naveo u prethodnom koraku dobija obaveštenje od UT o daljim koracima registracije.

E-mail sadrži link ka on-line korisničkoj dokumentaciji sa listom dokumenata koje je potrebno obezbediti i adresu OJ UT u koju je potrebno fizički dostaviti pomenute dokumente.

Ovlašćeno lice - lokalni administrator lično ili drugo lice koje je ovlašćeno - dostavlja potrebnu dokumentaciju isključivo OJ UT koja je navedena u e-mail poruci.

Nakon završetka ovog procesa moguće je prijaviti se na sistem prvi put.

Korisnički nalog

Korisnički nalog predstavlja isključivo jedno fizičko lice.

Isto fizičko lice može biti ovlašćeno za više KJS ali za svako mora ima različite korisničke naloge.

Izmena zahteva za registraciju

Zahtev za registraciju koji još uvek nije odobren moguće je bilo kada naknadno promeniti korišćenjem tokena za izmenu registracije koju korisnik dobija nakon uspešno poslatog zahteva. Izmena se ne mora raditi na istoj radnoj stanici kao i prvi unos zahteva.

Da bi se učitala prethodno podneta registracija kod koje treba izvršiti izmenu, potrebno je koristiti opciju Učitaj registraciju gde se unosi token za izmenu registracije. Nakon što su podaci učitani korisnik ih može izmeniti po želji (sem polja JBKJS) i ponovo poslati zahtev za registraciju. Novonastala registracija ima isti identifikator registracije i token za izmenu.

Jednom kada je registracija KJS odobrena ovu funkcionalnost nije moguće koristiti.

Otkaz registracije

Jednom kada je registraciona forma popunjena i poslata, nije više moguće ponoviti registraciju za istu organizaciju.

Ukoliko prethodno poslata registracija sadrži greške ili ju je podnelo neovlašćeno lice, potrebno je obratiti se nadležnoj organizacionoj jedinici UT sa zahtevom za otkaz registracije KJS nakon čega je ponovna registracija tog KJS moguća.

Rezime koraka registracije

  1. Ovlašćeno lice popunjava on-line registracionu formu za KJS koga predstavlja, koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.
  2. Nakon poslate registracione forme OL dobija povratni e-mail od UT o uspešnosti registracije na adresu elektronske pošte koja je navedena u prethodnom koraku.
  3. E-mail sadrži link ka dokumentaciji koju je potrebno obezbediti i adresu OJ UT u koju je potrebno dostaviti dokumentaciju u papirnoj formi.
  4. OL dokumentaciju u papirnoj formi dostavlja u nadležnu OJ UT.
  5. Ukoliko je dokumentacija ispravna OL u nadležnoj OJ UT preuzima potvrdu o predaji korisničkog naloga koji koristi da bi se prijavio na ePP.