Idi na tekst

Detalji računa

Na pregledu računa korisnik može videti osnovne informacije o računu, trenutno stanje računa, dnevni i istorijski promet i izvode, za sve račune koji su mu odobreni za upotrebu.

Ako račun nije odobren, moguće je videti samo najosnovnije informacije - naziv i broj računa, šifru OJ UT, ime i JBKJS nosioca računa.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati sledeća ovlašćenja iz kategorije ovlašćenja za rad sa računima:

 1. Pregled detalja računa

Status

Sekcija prikazuje status računa:

 1. Aktivnost
  1. aktivan
  2. prenet
  3. ugašen
 2. Status u platnom prometu
  1. uključen u platni promet
  2. dozvoljena izdavanja
  3. dozvoljena primanja
  4. blokiran
  5. isključen iz platnog prometa
 3. Način obrade likvidnosti
  1. trenutna - nalozi koji zadužuju nelikvidni račun se odbijaju sa greškom prilikom plaćanja
  2. odložena - nalozi koji zadužuju nelikvidni račun imaju status plaćanja Čeka

Stanje

Sekcija prikazuje trenutno stanje na računu u trenutku pristupa stranici. Moguće je iznova tražiti aktuelno stanje pritiskom na ikonicu za osvežavanje.

Informacije su prikazane u 4 sekcije:

 1. Saldo
  1. Raspoloživi saldo
  2. Potencijalno raspoloživi saldo (raspoloživi + potencijalni saldo)
 2. Dnevno stanje
 3. Kumulativno stanje
 4. Potencijalno stanje

Sva tri stanja poseduju tekući saldo, iznos dugovanja i iznos potraživanja.

Dnevne transakcije

Korišćenjem opcije Transakcije u zaglavlju detalja računa prikazuje se ekran sa dnevnim prometom računa. Opcija ne postoji za analitičke račune jer nisu uključeni u platni promet direktno.

Lista sadrži sve izvršene transakcije koje se odnose na taj račun u toku tekućeg dana - partija računa je ili partija odobrenja ili partija zaduženja naloga. Uključene su sve transakcije tog računa bez obzira da li su izvorno iz ePP servisa ili ne.

Moguće je filtrirati transakcije po sledećim elementima:

 1. Ime i račun platioca i primaoca
 2. Šifra plaćanja
 3. Iznos (od, do)
 4. Datum plaćanja (od, do)

Izvodi

Servis podržava dve vrste izvoda - dnevni i specijalni izvodi:

 1. Dnevni izvodi se generišu dnevno, za prethodni dan, pojedinačno za svaki odobreni račun
 2. Specijalni izvodi se generišu periodično, obavezno kao ZIP arhiva sa više dnevnih izvoda bez posebnih ograničenja, već isključivo po instrukcijama UT.

Dnevni izvodi

Dnevni izvodi se odnose na konkretni račun i bez makar jednog odobrenog računa u ePP ih nije moguće koristiti.

Aplikativna ovlašćenja

Za preuzimanje dnevnih izvoda potrebno je posedovati sledeća ovlašćenja iz kategorije ovlašćenja za rad sa računima:

 1. Pregled detalja računa (opšte ili detaljno ovlašćenje)

Korisnik može preuzeti dnevni izvod samo onih računa u koje ima uvid - ukoliko poseduje opšte ovlašćenje može videti izvode svih odobrenih računa (postojećih i budućih), dok sa detaljnim ovlašćenjem može preuzeti izvod samo konkretnih odobrenih računa.

Korišćenjem opcije Izvod prikazuje se kalendar izvoda u kome su zatamnjeni dani u kojima postoji promet, dok u ostalim danima promet, i samim tim izvod, ne postoji. Izvodi su dostupni u poslednjih 60 kalendarskih dana ali ne ranije od dana odobravanja računa u ePP. Van tog perioda mora se uložiti zahtev UT.

Izvodi su upakovani u ZIP arhivu a izabira se jedan od tri formata - PDF, XML ili JSON:

Kalendar dnevnih izvoda
Kalendar dnevnih izvoda

Korisnik bira dan, format dnevnog izvoda i na kraju opciju Potvrdi da bi preuzeo izvod.

Sledeće opcije su vidljive ispod kalendara:

 1. Indeks po danima daje listu svih izvoda organizacije po danima
 2. Osveži listu izvoda je opcija koja se koristi retko i to samo u jednoj situaciji - ukoliko postoji greška u izvodu ili nije generisan za taj dan. Obzirom da se izvodi generišu za prethodne dane, nakon prve prijave u toku dana ePP kešira indeks izvoda (nema razloga da ga svaki put preuzima jer se neće promeniti u toku dana). Ukoliko postoji problem sa izvodom, korisnik može tražiti intervenciju od UT nakon čega se mora koristi ova opcija. Nakon izvršenja ove akcije dugme će promeniti ikonu i tooltip čime signalizira korisniku da li je zapravo bilo promena u kalendaru ili nije.

Specijalni izvodi

Specijalni izvodi su posebne vrste izvoda i mogu da sadrže više računa, formata i datuma na osnovu instrukcija UT za konkretnu organizaciju. Ova vrsta izvoda ne zahteva posedovanje odobrenih računa i ima nezavistan interfejs u odnosu na dnevne izvode. Specijalni izvodi se ne preuzimaju na detaljima računa već opcija postoji u zaglavlju liste računa organizacije.

Aplikativna ovlašćenja

Za preuzimanje specijalnih izvoda potrebno je posedovati sledeća ovlašćenja iz kategorije ovlašćenja za rad sa računima:

 1. Pregled detalja računa (opšte ovlašćenje)

Ukoliko ga korisnik ne poseduje - što znači da ili ne može da vidi račune ili ima detaljno ovlašćenje za uvid u samo pojedine račune - ne može videti ove izvode.

Sve organizacije imaju minimalno jedan specijalni izvod pod imenom <JBKSJ>_sve-partije koji sadrži sve dnevne izvode za konkretni dan za sve odobrene račune te organizacije, u svim formatima. Opcija postoji da bi korisnici koji imaju veći broj računa u jednom koraku mogli da preuzmu sve izvode.

Organizacija u opštem slučaju može imati više različitih specijalnih izvoda po danu. Izvodi su upakovani u ZIP arhivu a korisnik izabira dan specijalnog izvoda i njegovo ime:

Kalendar specijalnih izvoda
Kalendar specijalnih izvoda

Druge opcije su identičnog značenja kao kod dnevnih izvoda.

Sledeća lista specijalnih izvoda je dostupna:

 1. sve-partije
  Sadrži dnevne izvode za sve odobrene račune u svim formatima za konkretni dan. Sve organizacije u ePP imaju ovaj specijalni izvod.
 2. sve-organizacije
  Sadrži dnevne izvode za sve odobrene račune matične organizacije i njoj podređenih organizacija, u svim formatima, za konkretni dan. Ovaj izvod se dobija po zahtevu UT.

Pregled naloga

Ova opcija upućuje korisnika na tabelu sa svim nalozima za prenos i odmah postavlja filter na račun platioca. Isti efekat se može postići i ručnim postavljanjem filtera na pomenutoj lokaciji, a ovde je postavljena kao prečica za brz pregled naloga koji terete ovaj račun.

Informacije o zahtevu

Sekcija sadrži informacije o zahtevu:

 1. Ime korisnika koji je podneo zahtev kao i datum podnošenja
 2. Ime operatera koji je obradio zahtev i datum razrešenja zahteva
 3. Dozvolu UT
 4. Komentari korisnika i operatera koji su razmenjeni tokom zahteva

Lokalna konfiguracija

Sekcija sadrži informacije o tekućoj lokalnoj konfiguraciji računa.

U ovoj sekciji je prikazana i dozvola organizacije koja je odmah po odobrenju ista kao i dozvola UT, ali može se razlikovati ukoliko ju je lokalni administrator računa naknadno umanjio.