Idi na tekst

Partneri

Korisnik može za svoju organizaciju definisati listu partnerskih organizacija sa kojima regularno posluje. Partnera je moguće odabrati u toku unosa naloga korišćenjem polja Račun primaoca - prilikom unosa ovog polja biće prikazani svi partneri koji sadrže uneti kriterijum, a ako ne postoji ni jedan, korisnik nije sprečen da ukuca potpuno novi broj računa:

Odabir partnera tokom unosa naloga
Odabir partnera tokom unosa naloga

Ukoliko je partner odabran, polje će biti zamenjeno njegovim računom i polje Primalac će biti automatski popunjeno imenom i adresom partnera. Pretraga se može raditi bilo kojim pismom - ćirilica i latinica - sa identičnim rezultatima.

Korišćenje partnera je potpuno opciono.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu partnera ne postoje posebna ovlašćenja. Korisnik mora minimalno imati ovlašćenja za rad sa nalozima, Upravljanje nalozima, da bi mogao da koristi već unete partnere.

Za unos partnera potrebno je imati ovlašćenja za rad sa partnerima.

Pregled i unos

Partneri se unose na nivou organizacije i dostupni su za korišćenje svim korisnicima organizacije. Moguće je unositi više partnera odjednom kroz grafički interfejs ili upotrebom struktuiranog fajla.

Ručnim unosom mogu se u jednom koraku uneti više partnera odabirom opcije Novi partner ▾ koje se nalazi na traci operacija liste svih partnera:

Unos partnera
Unos partnera
 • Opcija dodaje novi red u listu partnera
 • Opcija briše red u kome se nalazi
 • Taster Enter potvrđuje unos u tekućem polju i prebacuje na sledeće a kada se dođe do poslednjeg polja, dodaje novi red
 • Opcija Potvrdi ili prečica Ctrl+Enter sve unete partnere snima u bazu podataka organizacije

Unete partnere je moguće pregledati u listi svih partnera gde postoje i opcije za filtriranje svih atributa.

Operacije

Sledeće operacije je moguće uraditi sa partnerima

Brisanje

Jednog ili više partnera je moguće trajno obrisati tako što se u listi selektuju partneri i odabere opcija Obriši. Identična opcija postoji i na detaljima konkretnog partnera.

Partnera je uvek moguće obrisati bez obzira da li je ranije korišćen na nalogu za prenos ili ne. Razlog je što se podaci o partnerima kopiraju fizički na nalog tokom odabira tako da brisanje ne utiče na postojeće naloge.

Izmena

Moguće je izmeniti sve detalje jednog partnera na njegovoj stranici sa detaljima upotrebom opcije Izmeni.

Podatke o partneru je moguće izmeniti bez obzira da li je ranije korišćen na nalogu za prenos ili ne. Razlog je što se podaci o partnerima kopiraju fizički na nalog tokom odabira tako da izmena ne utiče na postojeće naloge već samo na buduće.

Izvoz i uvoz

Partnere je moguće izvesti u neki od željenih formata. Ovakve fajlove je takođe moguće vratiti nazad u sistem upotrebom opcije Grupni unos na listi svih partnera.

Struktura JSON fajla

Šablon JSON fajla se dobija izvozom proizvoljnog partnera čime se dobija ažurni format za grupni unos. JSON fajl je jednostavnog formata i sadrži niz JSON objekata partnera, pri čemu ne može imati više od 5000 naloga u jednom fajlu.

Koristeći grupni unos, moguće je uneti nove partnere i izmeniti postojeće. Ukoliko JSON fajl sadrži i atribut Id, biće ažuriran partner sa tim identifikatorom. Identifikator se može videti u linku na detaljima partnera. Najlakši način izmene je selektovati niz partnera i uraditi izvoz u JSON koji uključuje sistemske atribute.

JSON polje Opis JSON Tip Komentar Obavezno
Name Naziv partnera String Do 256 karaktera da
Address Adresa partnera String Do 256 karaktera da
BankAccount Broj računa partnera String 18 karaktera da
Comment Komentar String Do 128 karaktera

JSON šema: partner.schema.json

Primer 2 partnera u nizu JSON fajla je dat u nastavku:

[
  {
    "Name": "NIL DOO",
    "Address": "Владете Ковачевића; 11000 Београд",
    "BankAccount": "888888888888888888",
    "Comment": "Komentar 1"
  },
  {
    "Name": "Тестни партнер",
    "Address": "11000 Београд",
    "BankAccount": "999999999999999999"
  }
]

U okviru unosa, biće uneto šta je moguće dok će sve greške biti prijavljene.

Kako dobiti ažurni JSON šablon za unos

Uvek ažurni JSON šablon za grupni unos partnera može se dobiti ukoliko se ručno unese makar jedan partner, a zatim eksportuje u JSON fajl sa obeleženom opcijom Ne izvozi sistemski generisane atribute.