Idi na tekst

Računi

Servis sadrži listu svih raspoloživih aktivnih dinarskih podračuna u JAFIN koji su relevantni za organizaciju prijavljenog korisnika. Nakon što je sprovedena registracija organizacije moguće je sprovesti prijavu na sistem, ali da bi se započeo svakodnevni operativni rad potrebno je imati podračune odobrene za upotrebu u ePP servisu.

Uvid u listu svih raspoloživih računa i mogućnost sprovođenja zahteva za dodelu računa inicijalno poseduje lokalni administrator organizacije, a po odobravanju računa od strane operatera sistema, on nadalje može da dodeljuje pravo upotrebe svakog računa posebno po individualnim korisnicima njegove organizacije ili delegirati taj posao drugim korisnicima njegove organizacije koje mora ovlastiti za rad sa korisnicima.

Sistemske uloge ne ograničavaju po individualnim računima - svi korisnici koji poseduju neku od ovih uloga imaju pravo rada sa svim postojećim i budućim odobrenim računima. Ako organizacija želi da podešava ova ovlašćenja individualno po računima ili korisnicima, mora kreirati nove lokalne uloge koje poseduju željena ovlašćenja i dodeliti ih predmetnim korisnicima.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati neko od odgovarajućih ovlašćenja za rad sa računima.

Grupa računa

Poslednje 3 cifre partije računa nazivaju se grupa računa. Grupe računa definisane su Pravilnikom o planu podračuna KRT.

Većina poslovnih pravila vezanih za kontrolu naloga sprovode se nad grupom računa.

Kategorije računa

Postoje 3 kategorije računa na raspolaganju. Svaki račun se prethodno mora dodeliti organizaciji na osnovu zahteva za upotrebu računa koji obrađuje operater nadležne OJ UT. Sve vrste računa su aktivni dinarski računi.

Nad bilo kojim odobrenim računom moguće je imati dva nivoa dozvole:

 1. Pregled
  Korisnici imaju uvid u stanje računa, dnevne transakcije i izvod za ovaj račun, ali nemaju mogućnost kreiranja naloga za prenos.
 2. Plaćanje
  Pored pregleda, korisnici mogu da kreiraju naloge za prenos koji terete ovaj račun.

Dozvola za rad sa računom se odnosi na sve korisnike organizacije. Ograničavanje plaćanja pojedinačnim korisnicima organizacije sprovodi se upotrebom ovlašćenja za rad sa nalozima.

Za račune za uplatu javnih prihoda dodeljuje se dozvola za pregled, dok se za poslovne račune dodeljuje dozvola za plaćanja.

Poslovni računi

U pitanju su računi za redovno poslovanje KJS. Ovo su primarni računi koje korisnik organizacije zahteva i dodeljuju se organizaciji sa dozvolom plaćanja.

Moguće aktivnosti sa ovim tipom računa su:

 1. pregled u stanje računa, sve dnevne transakcije i preuzimanje izvoda do 60 kalendarskih dana unazad
 2. preged istorijskih naloga za prenos koji su kreirani u ePP servisu
 3. slanje naloga na realizaciju/plaćanje

Grupa računa 845 je uključena u ovu kategoriju.

Računi za uplatu javnih prihoda

Grupa računa 843 - računi za uplatu javnih prohoda ne pripadaju ni jednom konkretnom KJS već je lista identična za sve i dodeljuju se organizaciji sa dozvolom pregleda (nije moguće plaćati sa ovih računa).

Moguće aktivnosti sa ovim tipom računa su:

 1. uvid u stanje računa i sve dnevne transakcije

Računi u odnosu na pripadnost JLS

Svi računi kojima je KJS nadležan u odnosu na pripadajući lokalni nivo vlasti vidljivi su isključivo organizacijama koje predstavljaju nosioce budžeta i imaju tip KJS 0.

Lista sadrži sve poslovne račune organizacija koje pripadaju tom nivou vlasti (DBK i IBK).

Moguće aktivnosti sa ovim tipom računa su iste kao i kod poslovnih računa.

Lokalna konfiguracija

Nakon što je račun odobren za upotrebu korisnik organizacije može samostalno izmeniti nekoliko opcija. Da bi se ovo postiglo, na stranici za pregled detalja računa se koristi opcija Lokalna konfiguracija.

Izmena ovih opcija se odnosi na sve korisnike organizacije.

Dozvola plaćanja

Dozvola određuje da li se račun može koristiti za plaćanje ili pregled.

Postoje sledeće vrste ove dozvole:

 1. Dozvola na osnovu grupe računa.
  Automatski određena dozvola na osnovu grupe računa koja je zahtevana. Poslovni računi npr. dobijaju dozvolu plaćanja dok javni uplatni dobijaju dozvolu pregleda. Samo jedna organizacija može imati dozvolu plaćanja nad konkretnim računom u bilo kom trenutku.
 2. Dozvola UT
  Eksplicitna dozvola centrale UT za one račune koji po prethodnoj osnovi dobijaju dozvolu plaćanja. Situacije u kojima se ova vrsta dozvole sprovodi zavisi od poslovnih procedura UT. Centrala UT može umanjiti dozvolu sa plaćanja na pregled bilo kada ili povećati dozvolu sa pregleda na plaćanje ukoliko u tom trenutku ne postoji druga organizacija sa tom dozvolom za dati račun. Centrala UT ne može izmeniti dozvolu računa za koje ne postoji mogućnost plaćanja.
 3. Dozvola KJS
  Dozvola koju postavlja korisnik organizacije za one račune koji po prethodnim osnovama imaju dozvolu za plaćanje. Korisnik samostalno ažurira dozvolu plaćanja bilo kada i nova dozvola važi za sve korisnike organizacije dok se ručno ponovo ne izmeni.

Nije moguće da korisnik poveća dozvolu sa pregleda na plaćanje ukoliko je dozvola na osnovu grupe ili eksplicitno postavljena na pregled. Obrnuto, ako je dozvola na osnovu grupe računa ili dozvola UT postavljena na plaćanje, korisnik može privremeno ili trajno ovu dozvolu da umanji.

Nije moguće kreirati naloge za prenos za račune koji nemaju dozvolu plaćanja. Ukoliko je nalog kreiran ranije, dok je račun imao dozvolu, a plaćanje je pokušano nakon ukidanja dozvole, celo plaćanje se odbija dok se nalozi koji terete nedozvoljeni račun ne uklone iz liste za plaćanje.

Maksimalni dozvoljeni iznos

Maksimalni iznos je iznos koji je moguće postaviti na nalogu za prenos koji tereti ovaj račun. Podrazumevana vrednost za sve račune je iznos od 10.000.000 RSD i podešava je UT u okviru registracije KJS. Korisnik može samostalno postaviti nižu vrednost u bilo kom trenutku a za uvećavanje se mora zahtevom obratiti UT.

Opcija postoji samo kod računa koji imaju dozvolu plaćanja.

Lokalno ime

Korisnik može podesiti sopstveno ime računa koje će se nadalje prikazivati na relevantnim mestima servisa umesto zavedenog imena računa u UT.

Lokalni ime računa se može bilo kada dodati i ukloniti.

Komentar

Korisnik organizacije može bilo kada postaviti komentar za odobreni račun. Na ovaj način može komunicirati sa ostalim korisnicima razloge tekuće lokalne konfiguracije, pravila upotrebe računa i šta god mu je potrebno u operativnom radu.

Ovaj komentar mogu videti svi korisnici koji imaju ovlašćenja za pregled detalja računa.

Opcija postoji kod svih vrsta računa.