Idi na tekst

Operacije sa nalozima za prenos

Nad jednim ili više selektovanih naloga za prenos se mogu sprovoditi razne operacije koje su dostupne u okviru:

  • Liste naloga, gde se mogu sprovoditi nad većom grupom naloga (masovne operacije)
  • Detalja naloga, gde se sprovode sa tim konkretnim nalogom. Ovo je identično kao i selekcija samo tog naloga u listi naloga i pokretanje iste opcije (individualne operacije)

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati neko od odgovarajućih ovlašćenja za rad sa nalozima.

Masovne operacije se sprovode tako što se pre svega selektuje grupa naloga upotrebom filtera i tagova a zatim se nad tom grupom primeni operacija.

Ukoliko ne postoji ručna selekcija naloga na tekućoj strani (koristeći kvadratiće na levoj strani liste naloga) biće prikazano upozorenje da će operacija biti sprovedena nad celom tekućom listom naloga, uključujući i stranice koje se trenutno ne vide na ekranu što korisnik mora posebno potvrditi. Ako selekcija postoji, operacija se sprovodi samo nad selektovanim nalozima tekućeg filtera.

Ekrani svih operacije imaju na vrhu ikonu (?) koja korisnika vodi na detaljno uputstvo o korišćenju.

Traka operacija

Traka operacija nad nalozima je uvek vidljiva na vrhu ekrana liste naloga .

Traka operacija
Traka operacija

Prikazane operacije 1 i 2 sadrže meni sa dodatnim, ređe korišćenim operacijama. Meni se dobija selekcijom simbola ▾ u gornjem desnom uglu:

Meni operacija
Meni operacija

Opcija broj 1 - Novi nalog - je na detaljima naloga zamenjena opcijom Ažuriraj nalog ukoliko je nalog moguće izmeniti (nije još uvek poslat na plaćanje).

Sve operacije sprovode se u maniru "biće urađeno sve što može da bude urađeno". Ovo znači da operacija nad grupom naloga može da ima uspešan status za jedan deo grupe a neuspešan za drugi. Detalji individualnih rezultata operacije dostupni su u okviru panoa rezultata operacija.

Ograničenja

Servis poseduje ograničenje po pitanju koliko naloga za prenos može obraditi u jednom koraku u bilo kojoj operaciji. Trenutno ograničenje je postavljeno na 5000 naloga.

Ukoliko korisnik želi da radi sa više naloga od tekućeg ograničenja, mora ponoviti operaciju dovoljan broj puta da bi obradio sve željene naloge. Ovo se odnosi i na plaćanje naloga - na primer, slanje 15000 naloga na plaćanje mora se sprovesti kao 3 različita plaćanja u ePP.