Idi na tekst

Profil korisnika

Korisnički nalog korisnika koji je trenutno prijavljen na servis ePP nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana nakon prijave. U pitanju je meni opcija koje su specifične za tog korisnika i ne utiču na druge korisnike njegove organizacije.

Meni u kome se nalazi profil korisnik
Meni u kome se nalazi profil korisnik

Korisnik može promeniti tekući jezik i temu servisa a odabirom stavke Profil dobija dodatne opcije.

Funkcionalnosti

U okviru profila korisnika postoje sledeće funkcionalnosti:

 1. Izmena imena i prezimena
 2. Izmena kontakt informacija
  1. Email adresa
  2. Broj telefona
  3. Podrazumevani OTP kanal
 3. Izmena korisničke lozinke
 4. Uvid u detalje aplikativne uloge korisnika
 5. Brisanje lokalnih podešavanja
 6. Podešavanje autorizacionih kanala
 7. Asocijacija korisničkih naloga
Profil prijavljenog korisnika
Profil prijavljenog korisnika

Asocirani korisnički nalozi

Ukoliko isto fizičko lice poseduje više različitih korisničkih naloga jer je ovlašćeno da radi u ime više različitih KJS, ova sekcija mu omogućava da tu grupu naloga poveže. Nakon uvezivanja, korisnik više ne mora čuvati/pamtiti ove podatke već bilo kojoj organizaciji koja je deo te grupe može pristupiti jednostavnim odabirom njenog imena u meniju. Rezultat je isti kao da se korisnik prijavio sa korisničkim nalogom i lozinkom koja odgovara toj organizaciji.

Ažuriranje asociranih korisničkih naloga (AKN) može se sprovoditi sa bilo kog korisničkog naloga koji pripada asociranoj grupi i koristeći bilo koji Internet pretraživač i uređaj. Brisanje kolačića (eng: cookies), izmena lozinke bilo kog korisničkog naloga ili korišćenje drugog browser-a ne utiče na ovu funkcionalnost.

Da bi mogao da bude asociran, korisnički nalog mora biti aktiviran.

Suština ove funkcionalnosti je da fizičko lice može koristi samo jedan od ovih korisničkih naloga nadalje jer se na bilo koji drugi korisnički nalog koji je deo AKN liste može prebaciti preko njega.

Primer povezivanja

Ako pretpostavimo da fizičko lice poseduje četiri korisnička naloga - A, B, C, D - sledeće aktivnosti proizvode identičnu AKN listu:

 1. Prijava sa A, asocijacija sa B i C
 2. Prijava sa A, asocijacija sa B, zatim prijava sa B, asocijacija sa C
 3. Prijava sa C, asocijacija sa B, zatim prijava sa A, asocijacija sa B.

Drugim rečima u pitanju je tranzitivna operacija slična kao matematička jednakost: ako je A=B i B=C onda je A=C i to se ne mora posebno navoditi.

Rezultat gornjih operacija je AKN lista ABC i ona se prikazuje bez obzira da li je korisnik prijavljen koristeći korisnički nalog A, B ili C. Korisnički nalog D nije asociran ni sa jednim od korisničkih naloga koji su uključeni u AKN listu ABC i on nije deo te liste iako pripada istom fizičkom licu - ono ga može naknadno uvezati ili ga ostaviti van te AKN liste.

Lokalni administrator svake od organizacija koje su deo AKN liste može sprovoditi uobičajene operacije nad korisničkim nalogom koji toj organizaciji pripada ali nema uvid u AKN listu i druge organizacije koje toj listi pripadaju.

Korisnički nalog u AKN listi je prikazan zajedno sa matičnom organizacijom kojoj pripada te ulogom i aktivnošću u toj organizaciji. Ukoliko matična organizacija opozove korisnički nalog koji je deo nečije AKN liste, taj nalog i dalje ostaje u listi ali ga više nije moguće koristiti dok se ne aktivira.

Brisanje lokalnih podešavanja

Odabirom ove opcije brišu se podešavanja koje se pamte u lokalnom kešu internet pretraživača (cookies i local storage opcije browser-a) na lokalnoj radnoj stanici. Ova opcija se može upotrebiti:

 1. kada korisnik želi da se sva podešavanja resetuju na originalne vrednosti
 2. radi obezbeđivanja privatnosti
 3. ako postoji neki problem sa radom aplikacije

U pitanju je blago destruktivna operacija koja resetuje opcije koje je korisnik samostalno podesio u svom pretraživaču i uključuje:

 • opcije unosa naloga za prenos
 • raspored i širine kolona svih tabela
 • tekuća tema aplikacije
 • poslednji korišćeni tabovi u celoj aplikaciji
 • opcije operacija nad nalozima - csv separator, format izvoza itd.

Obrisane opcije se beleže u lokalni keš ponovo prilikom prve sledeće upotrebe ovih funkcionalnosti.

Aplikacija takođe koristi lokalni keš da bi obezbedila performantniji i stabilniji rad. Ovaj keš će takođe biti obrisan i aplikacija će ga rekreirati prilikom sledeće prijave na sistem.

Odjava sa sistema

Upotrebom ove opcije korisnik će biti odjavljen sa sistema.