Idi na tekst

Tagovi

Tagovi su jednostavni tekstualni markeri kojim se mogu obeležiti nalozi za prenos u bilo kom trenutku. Svaki nalog može da ima dodeljen niz tagova koji se koriste za uređivanje naloga u kategorije i lakše filtriranje.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati neko od odgovarajućih ovlašćenja za rad sa tagovima.

Korisnik samostalno kreira tag kada mu zatreba prostim navođenjem njegovog imena u polju za unos tagova. Ukoliko tag ranije nije postojao, automatski će biti kreiran, a ako jeste postojao, korisnik će kucanjem nekoliko slova taga dobiti ponudu za odabir postojećih tagova koji sadrže navedenu frazu.

Tagovi su vidljivi na nivou organizacije - svi korisnici zajednički upotrebljavaju i upravljaju tagovima s'tim da im se ta prava mogu ograničiti. Sistem takođe koristi tagove da bi obeležio statuse i druge osobine naloga za prenos. Sistemske tagove korisnik ne može modifikovati.

Ime taga

Korisnik određuje ime taga slobodnom voljom. Ime se može uneti na bilo kom pismu i mora da zadovolji sledeća pravila:

 1. ne može biti kraće od 3 i duže od 32 slova
 2. ne može imati Space simbol
 3. ne može početi simbolom - koji ukoliko se javi biće automatski uklonjen bez prijave greške

Umesto spejs simbola reči unutar složenijih tagova mogu se razdvajati minusom.

Vrste tagova

Postoje dve vrste tagova: korisnički i sistemski. Svi tagovi su prikazani na istom mestu, ali sistemski imaju boju i prikazuju se pre niza korisničkih tagova:

Tagovi na detaljima naloga za prenos
Tagovi na detaljima naloga za prenos

Na gore prikazanoj slici:

 1. Sistemski tagovi su: извршен п-4Lb
 2. Korisnički tagovi su: usluge други-квартал hitno

Prilikom ažuriranja tagova korisnik može menjati samo korisničke tagove, dok u sistemske tagove ima samo uvid.

Korisnički tagovi

Korisnik može samostalno kreirati i upravljati sa neograničenim brojem tagova u okviru svoje organizacije. Tagovi koje korisnik kreira nemaju posebno značenje u sistemu i korisnici organizacije samostalno određuju da li će i koliko koristiti tagove kao i kakvo značenje postavljanje taga ima za predmetne naloge.

Jedan nalog može imati maksimalno 5 korisničkih tagova.

Primeri korišćenja korisničkih tagova

 • Organizacija može postaviti pravilo da se nalozi nikada ne brišu već im se postavlja tag отказан i da takve naloge ne treba slati na plaćanje. Naravno, sistem ne može da nametne sprovođenje ovakvog pravila već korisnici moraju da ga se pridržavaju.
 • Moguće je rezervisati jedan ili više korisničkih tagova za označavanje šablona. Npr. tag šablon je uvek prisutan dok dodatni tagovi pojašnjavaju namenu šablona, recimo šablon komunalno može da se koristi za markiranje svih šablona naloga prema komunalnim službama. Odabirom taga šablon biće prikazani svi različiti tipova šablona a korisnik može dodati još neki od tagova da bi prikazao samo šablone određene kategorije.
 • Dva korisnika od kojih jedan ima samo pravo kreiranja naloga a drugi pravo plaćanja, koriste tag da komuniciraju šta je potrebno uvrstiti u plaćanje. Korisnik koji je kreirao naloge markira ih tagom plate-za-januar a kada je završio prenosi poruku drugom korisniku da može da plati ovaj tag. Drugi korisnik dolazi na sistem, odabirom predmetnog taga selektuje sve naloge koji ga imaju i zatim nad tom listom sprovodi plaćanje. U nekom trenutku uvode internu konvenciju da ne bi morali da se dogovaraju da ako ime taga počinje sa ! da je spreman za plaćanje tako da nadalje koriste tagove kao što su !плате !услуге itd. Korisnik koji unosi naloge inicijalno im daje tag bez uzvičnika i kada je završio sa pripremom liste naloga sprovodi preimenovanje postojećeg taga.

Sistemski tagovi

Sistem koristi ove tagove da označi naloge nad kojima postoje neka sistemska dešavanja. Ovi tagovi se listaju pre korisničkih tagova.

Sistemski tagovi uvek nose određeno značenje i takođe služe kao osnov za boju naloga. Osnovna namena sistemskih tagova je da prikazuju statuse naloga za prenos.

Svi niže navedeni tagovi zaključavaju nalog za izmene. Takođe, pokušaj slanja na plaćanje liste naloga koji sadrže ovako tagovane naloge biće odbijen zbog nevalidnog statusa naloga.

Korisnički tag može biti nazvan isto kao sistemski tag

Na primer, sistemski tag извршен i korisnički tag извршен mogu da postoje u istom trenutku na nalogu bez zabune - pre svega mogu se identifikovati po boji, a odabirom odgovarajućeg taga biće prikazani relevantni nalozi bez ikakvog mešanja.


активан

Nalog je uspešno poslat na plaćanje. Ovo znači da trenutno čeka svoj red na slanje u platni promet što obično ne traje duže od minuta ali može da varira u zavisnosti od opterećenosti sistema.

Nalozi koji imaju ovaj status mogu svakog sekunda da budu poslati na realizaciju.


извршен

Nalog je uspešno izvršen u platnom prometu. Na detaljima naloga mogu se videti sve informacije o realizovanoj transakciji.

Sa ovim nalogom nema daljih aktivnosti.


грешка

Nalog nije prošao kontrolu platnog prometa i odbijen je sa greškom koju korisnik može videti na detaljima naloga.

Nalog sa greškom se ne može ponovo poslati na izvršenje da bi se očuvala istorija plaćanja, već se mora kopirati i poslati u okviru novog plaćanja.


чека

Nalog je poslat na realizaciju u platni promet ali je u nekoj vrsti čekanja - likvidnost, kliring itd.

Normalno je da je ovo stanje naloga prolazno i da će u manje ili više brzo u toku dana doći do promene statusa.

Nalog može završiti dan sa ovim statusom i u tom slučaju sa njim nema daljih aktivnosti.


неизвршен

Nalog je poslat na realizaciju u platni promet ali nije izvršen zbog neke okolnosti (na primer blokada računa primaoca).

Sa ovim nalogom nema daljih aktivnosti.


П tag

Označava da nalog učestvuje u plaćanju. Ime P taga se sastoji od prefiksa п- nakon koga se nalazi jedinstveni identifikator plaćanja u sistemu. Upotrebom ovog taga korisnik iz liste svih nalog selektuje samo naloge koji pripadaju konkretnom plaćanju.

Nalog može imati samo jedan P tag jer se ne može naći u više pojedinačnih plaćanja.

Н tag

Označava da је nalog kreiran koristeći operaciju grupni unos naloga. Ime N taga se sastoji od prefiksa н- nakon koga se nalazi jedinstveni identifikator grupnog unosa u sistemu. Upotrebom ovog taga korisnik iz liste svih nalog selektuje samo naloge koji su kreirani u sistemu koristeći jedan JSON fajl.

Nalog može imati samo jedan N tag jer se ne može naći u više pojedinačnih JSON fajlova.

Upotreba tagova

Unos i pregled

Korisnički tagovi se unose tako što se u posebno polje upisuje niz tagova. Nepostojeći tag biće automatski kreiran dok će tag koji je obrisan sa svih naloga koje je označavao biti automatski obrisan.

Nakon unosa dela imena taga biće prikazana lista prvih nekoliko ranije kreiranih tagova koji zadovoljavaju uneti kriterijum. Da bi uneo niz tagova, korisnik unosi jedan po jedan tag i potvrđuje kraj unosa imena taga sa Enter ili Space, nakon čega unosi sledeći tag i tako sve do željenog ili maksimalnog broja tagova (5). Na kraju mora potvrditi ceo niz tagova odabirom opcije Potvrdi ili prečice Ctrl+Space ili odustati odabirom opcije Otkaži ili prečicom Esc.

Okvir taga

Tag koji je uspešno unet dobija okvir   inače se smatra da korisnik nije još završio unos imena taga.

Tagovi se unose na jedan od sledećih mesta:

 1. Tokom unosa naloga u posebno polje Tagovi
 2. Tokom pregleda detalja naloga
 3. Korišćenjem operacije masovnog tagovanja gde se mogu postaviti/izmeniti/obrisati na više naloga za prenos u jednom koraku

Ove operacije se sprovode na ovim mestima korišćenjem opcije # Tagovanje ili upotrebom prečice Alt+T. Tagove je moguće izmeniti uvek.

Tagovi su nadalje prikazani na svim mestima koja prikazuju nalog za prenos. Za pregled svih kreiranih tagova koristi se tag menadžer u okviru koga se mogu pretraživati tagovi i sortirati u odnosu na datum upotrebe kao i na broj naloga za prenos koje označavaju. U okviru tag menadžera posebno su predstavljeni različiti tipovi tagova.

Filtriranje naloga

Tag se primarno upotrebljava mišem tako što se izabere njegovo ime levim, desnim ili srednjim tasterom:

Taster miša 🖱️ Značenje
Levo Dodaje pozitivni tag u filter.
Nalog koji zadovoljava ovaj filter mora da sadrži ovaj tag
Desno Dodaje negativni tag u filter (sa prefiksom -).
Nalog koji zadovoljava ovaj filter ne sme da sadrži ovaj tag
Srednje Otvara editor taga.
Tagu se može promeniti ime i opis, i može se obrisati čime će biti uklonjen sa svih naloga koji ga sadrže

Izborom taga, isti se dodaje na tekući filter naloga. Držanjem tastera Ctrl dok se koristi miš odabrani tag neće biti dodat na filter već će zameniti ceo filter.

Ukoliko filter sadrži više pozitivnih i negativnih tagova, biće selektovani nalozi za prenos koji sadrže sve pozitivne tagove i nijedan negativni tag.

Primer tag filtera

Ako je postavljen sledeći filter naloga:

biće selektovani svi nalozi za prenos sa identifikatorom plaćanja 4Lb koja imaju i korisnički tag важно ali nisu označeni sistemskim tagom извршен (dakle, biće selektovani svi drugi statusi naloga - greške, čekanja itd. - među "važnim" nalozima tog plaćanja)

Ukoliko se miš zadrži (eng: hover) iznad taga, biće prikazan njegov opis, ako postoji. Svi sistemski tagovi imaju opis, dok korisnik sam unosi opis svojih tagova koristeći srednji taster miša na tagu.