Idi na tekst

Nalozi za prenos

Nalog za prenos je instrument platnog prometa koji se koristi se za prenos sredstava sa jednog računa na drugi. Plaćanje predstavlja slanje jednog ili više naloga za prenos na izvršenje u platni promet. Da bi korisnik mogao da sprovede plaćanje, nalozi za prenos koji su deo tog plaćanja moraju prethodno biti kreirani.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati neko od odgovarajućih ovlašćenja za rad sa nalozima.

Prečice

Na stranici je moguće koristiti prečice liste naloga za prenos.

Lista svih naloga za prenos

Korisnici organizacije zajednički upravljaju listom elektronskih naloga za prenos. Nalozi se ne vezuju za konkretne korisnike već pripadaju organizaciji te više korisnika iste organizacije može zajednički raditi na istim ili različitim nalozima za prenos u bilo kom trenutku. Sekcija sadrži listu svih naloga za prenos organizacije bez obzira na to u kom plaćanju učestvuju.

Lista svih naloga za prenos organizacije
Lista svih naloga za prenos organizacije

Aktivnosti koje korisnik sprovodi dok radi sa ovom listom su:

 1. Pojedinačni ili grupni unos naloga
 2. Filtriranje i sortiranje naloga po gotovo svim elementima koristeći zaglavlje tabele. Unos filtera moguć je na ćirilici i latinici sa istim efektima na rezultate.
 3. Filtriranje naloga po tagovima odabirom levog ili desnog tastera miša na tag.
 4. Masovne operacije nad svim ili selektovanim nalozima za prenos
 5. Plaćanje selektovanih naloga
 6. Upotreba pomoćnih alata

Svim korisnicima je inicijalno dato pravo uvida u sve naloge za prenos njihove organizacije. Lokalni administrator organizacije može samostalno dodatno ograničiti uvid u ovu listu korišćenjem korisničkih grupa i lokalnih uloga. Na ovaj način se može postići da više grupa korisnika radi sa različitim grupama naloga za prenos i da ne mogu da vide naloge za prenos koji pripadaju drugim korisničkim grupama (osim ako one nisu podgrupe njegove grupe).

Prikaz jednog naloga u listi

Svaki nalog u listi je prikazan tako da elementi koji ga čine pripadaju jednom od tri reda podataka. Odabirom naloga korisnik se preusmerava na pregled detalja tog konkretnog naloga.

Jedan nalog u listi naloga
Jedan nalog u listi naloga

1 - Primarne informacije

U prvom redu su nalaze svi elementi naloga za prenos koji se mogu filtrirati upotrebom opcija u zaglavlju tabele. Red uključuje račune dužnika i primaoca, iznos, šifru plaćanja, korisničku grupu kojoj nalog pripada i datume kreiranja i plaćanja.

2 - Sekundarne informacije

U drugom redu su postavljeni drugi detalji naloga za prenos i nije moguće filtrirati naloge po ovim elementima: identifikator naloga, PBO, PBZ, Svrha plaćanja i nazive korisnika koji su kreirali i platili nalog.

3 - Tagovi i opis greške

Ovaj red sadrži sistemske i korisničke tagove i tekstualni opis bilo kakve eventualne greške u realizaciji naloga. Tagovi su poređani u odnosu na vrstu taga i vreme postavljanja - prvo su prikazani sistemski tagovi koji se lako prepoznaju jer su obojeni, a zatim korisnički tagovi.

Upotrebom miša i tastature je moguće interaktivno dodavati tagove na tekući filter koji je prikazan u zaglavlju stranice:

 • Pozitivan tag filter
  Odabirom levog tastera na tag isti će biti ubačen u tekući filter, ukoliko već nije u njemu, i biće selektovani i prikazani svi oni nalozi za prenos koji taj tag sadrže i zadovoljavaju druge postavljene filtere
 • Negativan tag filter
  Odabirom desnog tastera na tag isti se ubacuje u filter kao izuzetak tj. iz liste će biti uklonjeni svi nalozi za prenos koji taj tag sadrže; ovi tagovi se prepoznaju u filteru jer imaju prefiks -

Ukoliko se prilikom obe ove aktivnosti drži i Shift na tastaturi, bilo koja tekuća selekcija tagova biće kompletno zamenjena sa odabranim tagom - efekat je isti kao da je korisnik prvo obrisao kompletan tekući filter a zatim dodao taj tag u filter.

Opcije tekućeg naloga

Tekući nalog je onaj iznad koga se trenutno nalazi kursor miša. Na levoj strani reda odmah ispod kvadratića za selekciju se pojavljuje dodatni set ikonica koje pokreću akcije koje se odnose samo na taj konkretni nalog:

 1. - Štampanje naloga
 2. - Otvaranje detalja naloga u novom tabu Internet pretraživača (eng: browser)

Status plaćanja naloga

Nalozi koji pripadaju nekom plaćanju imaju u okviru liste tagova navedena dva sistemska taga koji opisuje status plaćanja kao i identifikator plaćanja (takozvani "p tag", tag plaćanja).

Postoje sledeći sistemski tagovi statusa plaćanja:

Naziv Opis
грешка Nalog ima grešku tokom realizacije u platnom prometu
активан Nalog je aktiviran i čeka svoj red za realizaciju
чека Nalog je poslat na realizaciju ali je u nekoj vrsti čekanja u platnom prometu
извршен Nalog je uspešno realizovan i izvršen u platnom prometu
неизвршен Nalog je uspešno realizovan ali nije izvršen u platnom prometu

Sistemski tagovi se lako razlikuju po svojoj boji koja je takođe prikazana na na levoj ivici naloga u pregledu liste naloga i takođe se prenosi na pozadinu prilikom pregleda detalja pojedinačnog naloga.

Nalozi koji nikada nisu poslati na plaćanje nemaju obojenu ivicu niti prisutne sistemske tagove.

Filtriranje liste naloga

U dnevnom radu je uobičajeno da se lista naloga iznova filtrira i pretražuje po potrebi. Zaglavlje liste naloga je uvek vidljivo i sadrži:

 1. Raspoložive operacije nad listom naloga
 2. Opciju za uklanjanje tekućeg filtera osnovnih elemenata
 3. Tekući tag filter - lista svih dodatih pozitivnih i negativnih tagova kao i opcija za brisanje pojedinačnih tagova iz filtera
Filter naloga
Filter naloga

Na slici je prikazano:

 1. Žutim kvadratima su prikazani aktivni filteri elemenata naloga. Ukoliko ovi filteri postoje, pojedinačno ih je moguće obrisati odabirom krstića u svakom posebno polju a takođe ih je sve zajedno moguće skloniti odabirom velikog krstića u zaglavlju tabele koji je prikazan plavom bojom i na koji ukazuje plava strelica.
 2. U samom zaglavlju se nalazi se i filter tagova koji sadrži 2 taga: fakture it-usluge . Nalozi moraju sadržati oba ova taga da bi bili prikazani.
 3. Upaljen je editor za Datum kreiranja naloga koji podržava definisanje vremenskog raspona Od-Do.

Svi prikazani nalozi moraju da zadovoljavaju i filter po elementima naloga i filter po tagovima da bi bili prikazani.