Idi na tekst

Kontrola naloga

Prilikom kreiranja naloga za prenos, vrše se sintaksne i semantičke kontrole unetih podataka.

Sintaksne kontrole se vrše na osnovu definicija elemenata naloga. U pitanju su jednostavne kontrole poput zadovoljavanja dužine teksta, mogućih karaktera, raspona brojeva itd. Ove kontrole su detaljno opisane u dokumentu o strukturi JSON fajla za mašinski unos naloga, a na osnovu dokumenta odluka o sadržini naloga.

Semantičke kontrole uzimaju u obzir odnos elemenata naloga i sprovode se na osnovu poslovnih pravila koje definiše UT. Detalji ovih pravila su navedeni u nastavku.

Da bi bilo moguće kreirati nalog za prenos u ePP, on mora zadovoljiti sva relevantna poslovna pravila. Pravilo se sastoji od dva logička izraza izražena standardnim matematičkim simbolima: izraz kontrole i izraz uslova pod kojim se ta kontrola sprovodi.

Nalog za prenos mora da zadovolji sve kontrole za koje je uslov ispunjen, inače se smatra neispravnim.


Iznos je pozitivan broj manji od maksimalnog iznosa računa

2022-01-14 ePP uputstvo

Račun dužnika je uključen u ePP

  • epp-001
  • Grupa (Račun dužnika) ∉ [1*, 23*, 32*, 34*, 41*, 43*, 5*, 63*, 67*, 68*, 69*, 73*, 77*, 78*, 79*, 82*, 83*, 9*]

Banka primaoca je ispravna

2022-01-14 NBS spisak banaka

Grupa računa ima dozvolu plaćanja

Račun primaoca ne pripada KRT

Račun primaoca mora biti javni uplatni ili evidencioni za račun dužnika iz grupe evidencionih koji nije izuzet

2022-11-07 Pravilnik UJP

Šifra plaćanja je dozvoljena za račun dužnika čiji nosilac nije UC

Šifra plaćanja je dozvoljena za račun dužnika čiji je nosilac UC

gde je:

  • 9_UC oznaka za skup šifara plaćanja koje počinju sa 9 bez šifara 957 i 958.

Šifra plaćanja je dozvoljena za račun primaoca iz grupe JU7

Šifra plaćanja je dozvoljena za račun primaoca iz grupe JU8 i JU9

Šifra plaćanja je obavezno 254 za рачун примаоца 840-4848-37

2022-01-14 Pravilnik o PP KRT

Model PBZ je obavezno 97 za nosioce računa dužnika KJS tipa 0-2 osim za određene račune iz klase 2,7,8

2022-01-14 Pravilnik o PP KRT

Model PBO je obavezno 97 osim za fakture, kada je račun dužnika iz grupe 620-647 i banka računa primaoca UT

2022-01-26 Pravilnik o PP KRT

PBO obavezno sadrži BOP za račun primaoca 840-4848-37

PBO obavezno sadrži BOP za šifre plaćanja 240-254

PBO obavezno sadrži šifru trezora UT za grupu računa 843

2022-01-14 Pravilnik UJP

PBO je obavezan za fakture

Šifra plaćanja je obavezno 298 za račune tarife UT

2023-06-06 Uredba o tarifi UT

gde je:

  • RTUT - 840-102849-41, 840-30969845-06

Za šifru plaćanja 298, račun primaoca mora pripadati računima tarife UT

2023-06-06 Uredba o tarifi UT

gde je:

  • RTUT - 840-102849-41, 840-30969845-06

Značenje

Matematički simboli

Simbol Značenje
= ≠ ! Jednako, različito, nije
∧ ∨ I / ili
∈ ∉ Jeste / nije element skupa
Nema sadržaj
[n..m] Niz karaktera ili brojeva počev od pozicije/broja n zaključno sa pozicijom/brojem m
[n] Karakter niza na poziciji n
Skup prirodnih brojeva
𝕎 Skup alfanumeričkih brojeva

Ikone

Ikona Značenje
Identifikator kontrole u ePP
Logički izraz: uslov pod kojim se kontrola sprovodi
Logički izraz: kontrola
Datum početka i opciono kraja kontrole u sistemu
Izvor kontrole

Banka

Banka računa su prve tri cifre.

Primer

Za račun 840-0000711144843-89 banka je 840.

Partija

Broj računa u okviru banke, 13 brojeva nakon banke ili manje ukoliko se piše bez vodećih nula

Primer

Za račun 840-0000711144843-89 partija je 0000711144843 ili 711144843 (bez vodećih nula).

Grupa

Poslednje 3 cifre partije računa koji se vodi u UT nazivaju se grupa računa.

Primer

Za račun 840-0000711144843-89 grupa je 843.

Nosilac

JBKJS nosioca računa koji se vodi u UT. Svaki račun koji se vodi u UT mora imati tačno jednog nosioca.

Tip KJS

Tip KJS koji se vodi u servisu UT Evidencija KJS.

Primer

Tip KJS 10523 je 1 (direktni korisnik budžetskih sredstava).

Račun dužnika

Račun sa koga se prenose sredstva (račun platioca). Vodi se u UT i mora biti odobren za korišćenje u ePP.

Račun primaoca

Račun na koji se prenose sredstva. Vodi se u UT ili u komercijalnoj banci.

Naziv primaoca

Naziv primaoca.

Svrha plaćanja

Svrha plaćanja naloga za prenos.

Šifra plaćanja

Šifra plaćanja naloga za prenos. Šifre plaćanja propisuje NBS.

Iznos

Iznos naloga za prenos u decimalnom formatu.

PBZ

Poziv na broj zaduženja. Ukoliko je element naloga Model PBZ postavljen na 97 ili 11, proverava se kontrolni broj po međunarodnom standardu ISO 7064 МОО111.

PBO

Poziv na broj odobrenja. Ukoliko je element naloga Model PBO postavljen na 97 ili 11, proverava se kontrolni broj po međunarodnom standardu ISO 7064 МОО111.

Šifarnik banaka

Sadrži NBS spisak banaka. Banka mora biti aktivna u trenutku kreiranja naloga.

BOP

Broj objedinjene naplate za koji je zadužena PU se postavlja u PBO određenih naloga za prenos pri čemu se uvek koristi model 97.

Sintaksa BOP definisana je na sledeći način:

  1. Dužina(BOP) = 19 ∧ c(BOP) ∈ ℕ
  2. Dužina(BOP) = 20 ∧ c(BOP) ∈ 𝕎 ∧ BOP[-1] ∈ [X, Y] ∧ BOP[3] ∈ [9]

gde je:

  • c - oznaka za karakter