Idi na tekst

Zahtevi za račune

Da bi organizacija mogla da koristi svoj račun kroz ePP servis, potrebno je da bude odobren za upotrebu od strane UT. Pravo upotrebe računa zahteva se za uvid u stanje računa, dnevne transakcije, preuzimanje izvoda te mogućnost kreiranja naloga za prenos koji terete taj račun.

Korisniku su na početku prikazani svi raspoloživi računi za koje ima potencijalno pravo za upotrebu ali nijedan nije odobren za korišćenje. Koristeći niže navedene funkcionalnost servisa i uz odgovarajuća ovlašćenja, korisnik ulaže zahtev da se njegovoj organizaciji omogući upotreba bilo koje selekcije računa iz ponuđene liste. Operater OJ UT takav zahtev može da odobri ili odbije uz odgovarajući komentar koji je vidljiv korisniku na stranici detalja računa

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati sledeća ovlašćenja iz kategorije ovlašćenja za rad sa računima:

  1. Pregled liste računa
  2. Upravljanje računima

Zahtev za upravljanje računima

Da bi mogao da upotrebljava račun, korisnik organizacije na listi svih raspoloživih računa selektuje račune koje želi, nakon čega mu se pojavljuje opcija Zahtev za pregled računa ukoliko selekcija sadrži makar jedan neodobreni račun. Identična opcija postoji i na pregledu detalja konkretnog računa ali se odnosi samo na taj jedna račun.

Nakon što je opcija odabrana, korisnik mora da potvrdi operaciju uz opcioni komentar zahteva koji je vidljiv operateru OJ UT u slučaju da je potrebno priložiti dodatna objašnjenja koja mogu da utiču na odluku operatera.

Nakon uspešne akcije status zahteva računa se menja u Čeka odobrenje, a nakon što je obrađen od operatera OJ UT u Odobren ili Odbijen.

Ako je račun odobren, sa njime je moguće raditi u ePP.

Detaljna ovlašćenja za upotrebu računa

I dalje je moguće da individualni korisnici servisa ne mogu da rade sa odobrenim računom ukoliko je njihova uloga takva da ne sadrži niti opšte ovlašćenje za rad sa računima, niti detaljno ovlašćenje za rad sa tim konkretnim računom.

Sintetički računi nisu podložni grupnom odobravanju

Bilo koji zahtev za grupu računa može sadržati najviše jedan sintetički račun. Zahtevi koji ne zadovoljavaju ovo ograničenje se odbijaju u celosti.

Zahtev za otkaz računa

Ukoliko želi da otkaže jedan ili više odobrenih računa, korisnik organizacije na listi svih raspoloživih računa selektuje račune koje želi, nakon čega mu se pojavljuje opcija Zahtev za otkaz računa ukoliko selekcija sadrži makar jedan odobreni račun. Identična opcija postoji i na pregledu detalja konkretnog računa ali se odnosi samo na taj jedan račun.

Nakon uspešne akcije status zahteva računa se menja u Čeka otkazivanje, a nakon što je odobren od strane operatera u status Otkazan. Ukoliko je zahtev za otkaz odbijen, račun se vraća u prethodni status Odobren.

Status zahteva

Račune je moguće filtrirati po statusu naloga. Moguće je raditi samo sa odobrenim računima, drugi statusi služe za uvid u stanje zahteva.

Status Značenje
Svi statusi
Ne postoji Nikada nije zahtevan
Čeka odobrenje Račun je u procesu zahteva za upotrebu i čeka obradu od operatera nadležne OJ UT
Odobren Odobren za upotrebu i može se koristiti u ePP servisu zavisno ovlašćenja
Čeka otkaz Račun je u procesu zahteva za otkazom i čeka obradu od operatera nadležne OJ UT
Otkazan Otkazan je prethodno odobreni račun račun
Odbijen Račun je zahtevan za upotrebu ali je odbijen od nadležnog operatera OJ UT uz odgovarajući komentar

Odobravanje računa u toku prijave na servis

Ukoliko UT odobri račun dok je korisnik prijavljen na sistem, on ga neće videti sve do sledeće prijave.

Detalji svakog konkretnog računa uvek sadrže sve informacije o poslednjem zahtevu računa: ime korisnika koji je zahtev uložio, ime operatera koji je obradio zahtev, datum i vreme prijave zahteva i kraja obrade, dodeljeno ovlašćenje (plaćanje ili pregled) kao i bilo koje eventualne komentare.