Idi na tekst

Aplikativne uloge i ovlašćenja

Funkcijama servisa nije moguće pristupiti bez dodeljenih odgovarajućih aplikativnih ovlašćenja. Kako je uobičajeno da korisnik ima više ovlašćenja, bilo koji skup ovlašćenja nazivamo aplikativnom ulogom i svaki korisnik ima tačno jednu.

Prvom korisniku organizacije se u fazi registracije automatski dodeljuju maksimalna prava nad svojom organizacijom - sistemska uloga Lokalni administrator. Taj korisnik nadalje može kreirati druge administratore i korisnike za svoju organizaciju i u tom procesu im dodeliti aplikativnu ulogu.

Lokalni administrator odmah ima na raspolaganju nekoliko predefinisanih uloga a može i samostalno kreirati nove uloge ukoliko ponuđene sistemske uloge ne zadovoljavaju internu organizaciju rada.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati ovlašćenja za rad sa ulogama.

Uloge i ovlašćenja

Servis poseduje fiksan broj aplikativnih ovlašćenja koje se mogu kombinovati u aplikativne uloge.

Lista svih uloga dostupna je u okviru administracije uloga :

Lista svih uloga organizacije
Lista svih uloga organizacije

Lista dolazi sa nekoliko predefinisanih sistemskih uloga a korisnik može praviti samostalno korisničke uloge.

Svaki korisnik mora imati dodeljenu tačno jednu ulogu i može videti listu ovlašćenja koja ta uloga sadrži na stranici svog profila.

Ukoliko korisnik nema odgovarajuće ovlašćenje, funkcionalnost mu ili nije prikazana ili je onemogućena.

Aplikativna ovlašćenja dodeljuju:

Dodela uloga obavlja se u okviru administracije korisnika:

Dodela uloga korisnicima organizacije
Dodela uloga korisnicima organizacije

Uloga se može dodeliti grupi korisnika u jednom koraku koristeći selekciju kao što je prikazano na slici.

Sistemske uloge

Sistem inicijalno sadrži predefinisane uloge koje se mogu koristiti ali ne i menjati.

Lokalni administrator

Maksimalna prava u okviru sopstvene organizacije, neka od kojih su:

 • zahtevanje i konfiguracija podračuna, pregled izvoda, stanja i transakcija
 • kreiranje, izmena i plaćanje naloga
 • upravljanje korisnicima, ulogama i korisničkim grupama
 • pregled aktivnosti svih korisnika organizacije

Lokalni korisnik

Ovlašćenja za rad sa nalozima za prenos u sopstvenoj organizaciji:

 • kreiranje i ažuriranje naloga i partnera, upotreba tagova, bez mogućnosti plaćanja
 • pregled korisnika
 • pregled izvoda, stanja i transakcija za bilo koji odobreni podračun

Lokalni platilac

Uloga ima identična ovlašćenja kao i prethodno navedeni Lokalni korisnik sa mogućnošću plaćanja

Lokalni pregledač

Pregled svih entiteta sopstvene organizacije bez mogućnosti kreiranja ili izmene:

 • pregled korisnika, uloga i grupa
 • pregled izvoda, stanja i transakcija za bilo koji odobreni podračun
 • pregled naloga za prenos
 • upotreba tagova

Lokalne uloge

Mogu se kreirati nove uloge za sopstvenu organizaciju. Korisnik sam određuje naziv uloge i niz pripadajućih ovlašćenja.

Kreirana uloga se može nadalje dodeliti korisnicima organizacije. Ovo se može uraditi opcijom Promeni ulogu na stranici detalja korisnika. Na većoj grupi korisnika operacija se sprovodi u jednom koraku selekcijom na pregledu korisnika i odabirom opcije Dodeli ulogu.

Lokalna uloga se može obrisati ako nije dodeljena nijednom korisniku.

Za brzo kreiranje uloge može se koristiti opcija Kopiraj ulogu na stranici detalja bilo koje uloge. Novokreirana uloga sadrži identična ovlašćenja kao i polazna, a korisnik ih može ažurirati po želji, uz obaveznu dodelu novog imena i opisa.

Ovlašćenja

Za svaku posebnu funkcionalnost, sistem poseduje ovlašćenje za korišćenje te funkcionalnosti. Korisnik mora imati ovlašćenje u svojoj ulozi da bi mogao da koristi funkcionalnost. Posedovanje ovlašćenja korisnik proverava u svom profilu.

Ovlašćenja su razvrstana po kategorijama radi lakšeg upravljanja. Postoje dva tipa ovih ovlašćenja u odnosu na kom nivou detalja se sprovode:

 1. Opšta
  Sprovodi se za sve odobrene račune, postojeće i buduće.
 2. Detaljna
  Sprovodi se za konkretne postojeće odobrene račune. Ova ovlašćenja su podebljana u navedenim kategorijama.

Za uvid u neke entitete sistema pored ovlašćenja, potrebna je i pripadnost odgovarajućoj korisničkoj grupi, ukoliko se iste koriste.

Aplikativne uloge

Rad sa aplikativnim ulogama sistema.

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Pregled uloga Pregled aplikativnih uloga u okviru sopstvene organizacije Lokalni pregledač
Upravljanje ulogama Kreiranje, izmena i brisanje aplikativnih uloga u okviru sopstvene organizacije Lokalni administrator

Računi

Pregled i upravljanje podračunima sopstvene i podređenih organizacija, opštim uplatnim i drugim računima.

Detaljno (podebljano) ovlašćenje se odnosi na rad sa konkretnim odobrenim računom.

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Pregled detalja računa Pregled stanja, transakcija i izvoda računa u okviru organizacije Lokalni administrator
Pregled liste računa Pregled liste računa i njihovih opštih detalja u okviru organizacije bez operativnih detalja Lokalni pregledač
Upravljanje računima Zahtev za dodelu i ukidanje računa, konfiguracija računa u okviru organizacije Lokalni administrator

Korisnici

Rad sa korisničkim nalozima sistema.

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Pregled korisnika Pregled korisnika u okviru sopstvene organizacije Lokalni pregledač
Upravljanje korisnicima Kreiranje i izmena korisnika u okviru sopstvene organizacije Lokalni administrator
Opoziv korisnika Opoziv i reaktivacija prava pristupa korisniku u okviru sopstvene organizacije Lokalni administrator

Korisničke grupe

Rad sa korisničkim grupama:

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Pregled korisničkih grupa Pregled i dodela korisničkih grupa u okviru organizacije Lokalni pregledač
Upravljanje korisničkim grupama Kreiranje, ažuriranje i brisanje korisničkih grupa Lokalni administrator

Nalozi

Rad sa nalozima za prenos.

Detaljna (podebljana) ovlašćenja se odnose na rad sa nalozima koji terete konkretni dodeljeni račun.

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Pregled naloga Pregled svih ili određenih naloga za prenos u okviru organizacije Lokalni pregledač
Upravljanje nalozima Kreiranje i izmena svih ili određenih naloga za prenos u okviru organizacije Lokalni korisnik
Brisanje naloga Brisanje svih ili određenih naloga za prenos u okviru organizacije Lokalni korisnik
Plaćanje naloga Plaćanje svih ili određenih naloga za prenos u okviru organizacije Lokalni platilac

Partneri

Rad sa partnerima.

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Upravljanje partnerima Kreiranje, izmena i brisanje partnera u okviru organizacije Lokalni korisnik

Tagovi

Rad sa tagovima.

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Upotreba tagova Kreiranje i dodela tagova entitetima Lokalni pregledač
Upravljanje tagovima Ažuriranje detalja i brisanje tagova u okviru tag menadžera Lokalni korisnik

Aktivnosti

Pregled organizacionih aktivnosti.

Naziv Opis Najniža sistemska uloga
Pregled aktivnosti Преглед свих активности у оквиру организације Lokalni administrator

Za pregled sopstvenih aktivnosti nije potrebno ovlašćenje.