Idi na tekst

Izvoz naloga

Izvozom se jedan ili više naloga preuzima u jednom od raspoloživih formata: CSV, PDF, JSON, YAML.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati bilo koje od sledeća dva ovlašćenja za rad sa nalozima:

 • Pregled naloga
 • Upravljanje nalozima

Na slici je prikazan primer operacije:

Izvoz naloga
Izvoz naloga

U ovom konkretnom slučaju, pošto korisnik nije dovoljno suzio filter te je selektovano više od 1000 naloga, operacija ne može da bude sprovedena. Korisnik mora odustati, smanjiti broj naloga revidiranjem filtera i ponovo pokrenuti akciju.

Na slici vidimo da je moguće izmeniti sledeće parametre operacije:

 1. Format izvoza: CSV, JSON, PDF, YAML
 2. Jezik elemenata naloga: Srpski ili Engleski
 3. CSV separator: , ili ;
 4. Ne izvozi sistemski generisane atribute: opcija se upotrebljava da bi se generisao šablon za grupni unos naloga ili ako generisani podaci nisu od značaja korisniku.

Podešavanjem separatora može se postići da se CSV otvori korektno u Excel-u - korisnik treba da odabere odgovarajući separator u zavisnosti od regionalnih podešavanja njegovog operativnog sistema - ; za Srpska podešavanja, , za Engleska.

U slučaju da se sprovodi izvoz sa detalja naloga gde je samo jedan nalog uključen, umesto CSV opcije koja nema previše smisla za 1 nalog, koristi se YAML format koji lista sve nazive elemenata naloga i njihove vrednosti, po jedan u svakom redu:

Сврха плаћања: Уплата фактуре
Шифра плаћања: 221
Износ: 110.456,00
...

Učitavanje CSV izvoza u Excel aplikaciji

U ovoj sekciji je opisano kako učitati CSV izvoz u Microsoft Excel aplikaciji tako da on bude prepoznat na odgovarajući način.

Odaberite grupu naloga koju želite da izvezete i upotrebite CSV izvoz. Ukoliko vam sistemski podaci nisu potrebni odaberite opciju Ne izvozi sistemski generisane atribute.

Upalite Excel i odaberite opciju File → Open (prečica Ctrl+O) a zatim Browse:

Otvaranje CSV fajla u Excel
Otvaranje CSV fajla u Excel
 1. Odaberite tip fajla Text files (.prn;.txt;*.csv)
 2. Odaberite CSV izvoz iz sistema ePP

Nakon potvrde otvara se Text Import Wizard koji se sastoji od 3 koraka. U svakom koraku se podešavaju odgovarajuće opcije:

Text Import Wizard - Step 1
Text Import Wizard - Step 1
 1. Delimited
 2. My data has headers
Text Import Wizard - Step 2
Text Import Wizard - Step 2
 1. Delimiter: Semicolon ;
  1. Alternativno, ako ste odabrali , kao delimiter prilikom CSV izvoza odaberite opciju Comma
Text Import Wizard - Step 3
Text Import Wizard - Step 3
 1. Za svaku kolonu odaberite tip Text

Na kraju, selektujte popunjene kolone, odaberite opciju iz menija Insert → Table i čekirajte My table has headers.

Nakon ovoga možete koristiti uobičajene funkcije za raspored kolona tabele, štampanje, agregiranje itd.

Učitavanje CSV fajla bez upotrebe Excel

Postoje razni besplatni alati koji omogućavaju lakšu upotrebu CSV fajlova. Na primer:

 1. CSVFileView je besplatni alat za pregled i manipulaciju CSV
  • Koristeći opciju View → HTML Report dobija se forma pogodna za štampu
 2. Tad Viewer je cross-platform open source desktop aplikacija kojim se CSV podaci mogu napredno analizirati, pivotirati i uređivati
  • Nije moguće štampati CSV
 3. ConvertCSV je online web aplikacija za razne operacije sa CSV
  1. Konverzija u Excel
  2. Konverzija u PDF tabelu

Upozorenje

UT isključivo informativno navodi ove alate i ne daje podršku za upotrebu.

Upotrebom bilo kog online alata se rizikuje neovlašćeni uvid u podatke