Idi na tekst

Statistike

Ovaj alat omogućava korisniku da prikaže statistike za prikazanu ili selektovanu grupu naloga. Glavna namena statistika je da se korisnik uveri da odabrana grupa naloga nad kojom želi da sprovede neku operaciju ima očekivane karakteristike.

Statistike uključuju:

 1. Ukupni broj i iznos naloga
 2. Sve statuse izvršenja u platnom prometu kao i opisni status cele grupe naloga
 3. Najčešće korišćene elemente naloga
 4. Ukupni broj jedinstvenih elemenata naloga
 5. Raspon iznosa naloga

Alat se može upotrebljavati u opštem slučaju za bilo koju grupu naloga i nije od značaja da li grupa predstavlja individualno plaćanje.

Statistike
Statistike

Statistike se osvežavaju prilikom učitavanje stranice i uključivanja samog alata ali se moraju ručno osvežiti prilikom izmene tekućeg filtera naloga odabirom odgovarajuće opcije u gornjem desnom uglu ili upotrebom prečice Alt+S. Ukoliko statistike nisu aktuelne, ovo opcija je crvene boje.

Status izvršenja

Ukoliko grupa sadrži naloge koji su poslati na plaćanje, prikazani su:

 • individualni statusi plaćanja naloga (tj. sistemski tagovi)
 • opisni status cele grupe naloga
 • ukupno vreme izvršenja cele grupe naloga

Ukoliko grupa naloga sadrži konkretne naloge koji pripadaju više različitih plaćanja, biće tretirana kao da je u pitanju jedno plaćanje. Ukupno vreme izvršenja grupe predstavlja vreme koje je proteklo u realizaciji svakog naloga iz grupe i računa se kao razlika datuma izvršenja najkasnije i najranije izvršenog naloga.

Primer ukupnog vremena kod grupe koja sadrži više plaćanja

Ako je korisnik na neki način selektovao naloge koji pripadaju u dva različita plaćanja koje je sproveo 15. i 20. u mesecu, ukupno vreme izvršenja ove grupe naloga je oko 5 dana - u tom vremenskom periodu su svi nalozi koji pripadaju toj grupi dobili završne statuse plaćanja.

Pored liste svih mogućih sistemskih tagova plaćanja, postoji i opisni status izvršenja cele grupe koji sadrži sledeće ključne reči:

Status Značenje
Izvršeno Postoje nalozi koji su su poslati na plaćanje, tj. imaju п tag
Delimično Postoje nalozi koji nisu nikada slani na plaćanje, među drugim nalozima koji jesu
Nije izvršeno Postoje isključivo nalozi koji nikada nisu slani na plaćanje tj. svi nalozi nemaju п tag
sa greškama Postoji makar jedan nalog koji ima sistemski tag грешка

Svi mogući statusa izvršenja grupe sadrže neke od ovih ključnih reči te možemo imati:

 1. Izvršeno
 2. Izvršeno sa greškama
 3. Delimično izvršeno
 4. Delimično izvršeno sa greškama
 5. Neizvršeno

Suština ovog statusa je da korisnik može brzo da stekne uvid u statuse plaćanja cele grupe naloga bez zalaženja u detalje pojedinačnih statusa.

Statistike elemenata naloga

U ovoj sekciji se mogu videti liste najčešće korišćenih elemenata naloga kao i ukupni broj određenih elemenata koji se pojavljuju na grupi naloga.

Elemente je moguće odabrati čime će biti postavljeni u tekući filter elemenata naloga i samim tim biti prikazani samo oni nalozi koji sadrže taj element.

Glavna namena alata je brza provera da li grupa naloga sadrži očekivane elemente - ako prilikom odabira naloga u listi nađe nalog koji tu ne treba da bude, postoji verovatnoća da će ovo biti uočeno u statistikama.

Primer problema koji statistika rešava

Ukoliko korisnik plaća fakturu ona po zakonu mora imati jednu od šifri plaćanja 220 - 226. Ukoliko korisnik želi da plati grupu naloga za koju misli da sadrži isključivo fakture ali mu se u statistikama pojavi šifra 256, on zna da je greškom na listu ubacio neželjeni nalog za prenos. Ovaj nalog može brzo izbaciti iz liste tako što će u delu statistika izabrati na ovu šifru čime će pojaviti predmetni nalog.

Raspon iznosa

U ovoj sekciji je listan broj naloga iz obrađene grupe naloga čiji se iznos nalazi u datim granicama.

Sekcija obezbeđuje dodatnu kontrolu grupe naloga - npr. ako korisnik želi da plati samo naloge za koje zna da nijedan ne prevazilazi iznos od 10.000 RSD, ukoliko mu se u statistikama pojavi da u rasponu od 100.000 до 1.000.000 RSD postoji neki broj naloga, on zna da je greškom odabran pogrešan nalog iz liste svih naloga (faktura).