Idi na tekst

Unos naloga

Nalog za prenos je moguće kreirati na jedan od tri načina:

 1. Ručnim unosom svih elemenata naloga
 2. Grupnim unosom putem struktuiranog fajla
 3. Kopiranjem ranije kreiranih naloga

Nalozi se popunjavaju na ćirilici ili latinici. Ćirilični nalozi će biti predmet transliteracije na latinicu tokom realizacije naloga u platnom prometu.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati odgovarajuća ovlašćenja za rad sa nalozima:

 • Upravljanje nalozima

Prečice

Na stranici je moguće koristiti prečice unosa naloga za prenos.

Ručni unos

Ručni unos naloga za prenos sprovodi se unosom svih elemenata naloga putem on-line web forme. Funkcionalnost je dizajnirana za efikasan unos veće grupe naloga jer se između pojedinačnih unosa mogu pamtiti uneti elementi prethodno sačuvanog naloga.

Unos osnovnih elemenata

Operacija se pokreće odabirom opcije Novi nalog ▾ na listi naloga organizacije ili koristeći prečicu Alt+N.

Korisnik popunjava sva dostupna polja na formi:

Element naloga Opis unosa elementa
Platilac Naziv i adresa platioca, polje se automatski popunjava i nije ga moguće menjati.
Šifra plaćanja Servis sadrži listu svih mogućih šifri plaćanja.
Moguće je filtrirati listu tokom unosa.
Odabirom šifre automatski se popunjava Svrha plaćanja opisom šifre plaćanja.
Račun platioca Jedan od odobrenih računa organizacije koji ima dozvolu UT i dozvolu organizacije za plaćanje i korisnik koji unosi nalog mora imati ovlašćenja za rad sa tim računom.
Moguće je filtrirati listu tokom unosa.
Odabirom se automatski popunjava polje Naziv računa platioca.
Ukoliko je račun odobren dok je korisnik prijavljen na servis, neće ga videti dok se ponovo ne prijavi
Svrha plaćanja Opis svrhe plaćanja koje se automatski popunjava unosom Šifre plaćanja ukoliko je prazno, inače ostaje korisnikov unos.
Model zaduženja Dve cifre modela zaduženja, koji može biti opcion ili ne zavisno od ostalih elemenata naloga.
PBZ Poziv na broj zaduženja koji može biti opcion ili ne zavisno od ostalih elemenata naloga.
Račun primaoca Unosi se ili broj računa ili naziv partnera.
Ukoliko se unosi račun, upisuju se samo cifre pri čemu je moguće uraditi copy/paste sa i bez crtica.
Ukoliko se unosi partner, pojavljuje se lista partnera koji zadovoljavaju kriterijum a odabirom partnera unos se zamenjuje sa brojem računa partnera i automatski se popunjava element Primalac sa nazivom i adresom izabranog partnera.
Primalac Unosi se ručno ili biva automatski popunjen unosom postojećeg partnera u polje Račun primaoca.
Model odobrenja Opcione dve cifre modela odobrenja.
PBO Opcioni poziv na broj odobrenja.
Tagovi Opcioni unos niza korisničkih tagova.
Ukoliko korisnik želi da kreira više naloga i da kasnije lako prikaže/selektuje baš tu grupu, najbolje je da odmah prilikom unosa prvog naloga grupe definiše korisnički tag i da odabere pamćenje unetih tagova za sledeće naloge u dodatnim opcijama.

Nakon unosa korisnik bira opciju Kreiraj nalog ili prečicu Ctrl+Enter da bi snimio unos. Ovom prilikom vrše se sintaksna i semantička kontrola naloga. Neuspešna kontrola ne dozvoljava da se nalog sačuva i opis svih uočenih grešaka se prikazuje direktno na formi za unos i u panou rezultata operacije. Ukoliko se pojave greške, korisnik mora da ih ispravi i ponovo da pokuša snimanje unosa. Ukoliko nema grešaka rezultati operacije prikazuju link ka novokreiranom nalogu za prenos zajedno sa identifikatorom koji je sistem dodelio - otvaranjem ovog linka korisnik biva upućen na stranicu detalja tog naloga.

Nakon unosa naloga svi elementi se brišu i kursor se pozicionira u polje Šifra plaćanja ili Iznos da bi se moglo odmah započeti sa unosom novog naloga. Elementi koji su odabrani za pamćenje neće biti obrisani i biće sačuvani za sledeći unos - ova opcija omogućava efikasan unos veće grupe sličnih naloga.

Dodatne opcije

Opcija otvara posebnu sekciju elemenata naloga i drugih ePP opcija koje su od sekundarnog značaja. Svi elementi su opcioni za unos.

Element naloga Opis unosa elementa
Datum plaćanja Unos željenog datuma plaćanja.
Ovo je informativno polje i ne utiče na slanje na realizaciju.
Automatski se postavlja tekući dan.
Hitno plaćanje Da li je plaćanje hitno ili ne.
Eksterni broj naloga Unosi se tekst do 32 karaktera koji predstavlja jedinstveni identifikator naloga za prenos iz eksternog sistema.
Nije moguće u sistemu imati više naloga sa istim eksternim brojem što može da pomogne u sprečavaju dupliranja naloga.
Korisnička grupa Unos korisničke grupe naloga za prenos.
Samo korisnici date grupe i korisnici nad-grupa mogu videti nalog.
Komentar Proizvoljan komentar korisnika organizacije

Opcije unosa

U opcijama unosa korisnik može konfigurisati neke aspekte ponašanja funkcionalnosti unosa:

 • Zapamti podešavanja za sledeći nalog
  Omogućava da se željeni elementi poslednje unetog naloga sačuvaju za sledeći nalog. Opcija se koristi prilikom unosa veće grupe naloga koji imaju zajedničke karakteristike. Ukoliko naknadno želi da obriše raniji unos, mora se ugasiti ova opcija i uraditi ponovno učitavanje stranice koristeći opciju refresh Internet pretraživača ili taster F5.
 • Taster [Enter] prelazi u sledeće polje
  Omogućava lakši rad sa numeričkom tastaturom. Bez ove opcije, prelazak na sledeće polje prilikom unosa naloga sprovodi se tasterom Tab a kada je ova opcija upaljena, taster Enter se ponaša na isti način. Da bi se upotrebila standardna funkciju tastera Enter dok je ova opcija upaljena, koristi se kombinacija tastera Shift+Enter.
Opcije unosa naloga za prenos
Opcije unosa naloga za prenos

Kontrolni broj

Prilikom kreiranja ili ažuriranja naloga za prenos, sistem omogućava korišćenje alata za računanje kontrolnog broja:

Alat za računanje kontrolnog broja
Alat za računanje kontrolnog broja
 1. Korisnik odabira opciju Kontrolni broj
 2. Unosi poziv na broj za koji želi da izračuna KB
 3. Koristi opciju Kopiraj i zatvori da bi KB iskopirao na clipboard nakon čega ga može upotrebiti u okviru PBZ ili PBO.

Grupni unos

Korisnik može koristiti JSON fajl za masovni unos ili proveru naloga za prenos:

Grupni unos ili provera
Grupni unos ili provera

Boja pozadine vizuelno označava razliku između ova dva načina unosa:

 1. Kod unosa se koristi plava boja
 2. Kod provere se koristi zelena boja

Prilikom unosa biće obrađeni svi ispravni nalozi, dok se za ostale naloge prikazuje lista grešaka. Ukoliko korisnik ne želi da se fajl delimično obradi, može pre unosa da se uveri da je su svi nalozi za prenos u fajlu ispravni korišćenjem opcije provera.

Proverom se nalozi ne učitavaju u sistem

Proverom JSON fajla nalozi neće biti učitani u sistem, već se isključivo vrši kontrola naloga.

Funkcionalnost se pokreće iz sub-menija opcije Novi nalog ▾ odabirom stavke Grupni unos.

Nakon što je izabran JSON fajl, korisniku su prikazani rezultati grupnog unosa ili provere:

Rezultati grupnog unosa
Rezultati grupnog unosa

Rezultati se mogu sačuvati u dva formata:

 1. PDF fajl koji sadrži sve prikazane informacije pogodne za ljudsku upotrebu
 2. Dijagnostički fajl koji sadrži sve tehničke informacije i namenjen je za prijavu problema

Prilikom grupnog unosa sistem automatski kreira jedinstveni sistemski tag kojim markira sve naloge koji pripadaju datom fajlu, takozvani N tag. Korisnik može da upotrebi N tag da brzo selektuje sve kreirane naloge koji su pripadali JSON fajlu.

Struktura JSON fajla

Šablon JSON fajla se dobija izvozom proizvoljnog naloga za prenos čime se dobija ažurni format za grupni unos. JSON fajl je jednostavnog formata i sadrži niz JSON objekata naloga, pri čemu ne može imati više od 5000 naloga u jednom fajlu.

Sistemski generisani atributi se ignorišu prilikom grupnog unosa - izvoz naloga sadrži i atribute koje generiše sistem tj. ne dolaze od strane korisnika. Polja kao što su Id, SystemTags, CreatedDate itd. se prilikom uvoza ovakvog fajla ignorišu. Korisnik može tokom izvoza odabrati opciju Ne izvozi sistemski generisane atribute da bi uklonio ove podatke ukoliko mu nisu potrebni ili želi da upotrebi izvoz kao šablon za unos.

Atributi naloga u JSON fajlu su opisana u sledećoj tabeli (semantika i sintaksa polja definisana je odgovarajućim uredbama):

JSON polje Opis JSON Tip Komentar Obavezno
Amount Iznos Number Pozitivan broj da
Comment Komentar String Do 1024 karaktera
CreditorAddress Adresa primaoca String Do 200 karaktera da
CreditorBankAccount Račun primaoca String 6-18 numerika, crtica - je dozvoljena bilo gde
vodeće nule su opcione
da
CreditorCode PBO String Do 23 karaktera (uključujući simbole)
CreditorCodeModel Model PBO Number 11 ili 97
CreditorName Naziv primaoca String Do 100 karaktera da
DebtorBankAccount Broj računa dužnika String 6-18 numerika, crtica - je dozvoljena bilo gde
vodeće nule su opcione
da
DebtorCode PBZ String Do 23 karaktera (uključujući simbole)
DebtorCodeModel Model PBZ Number 11 ili 97
ExpectedPaymentDate Datum plaćanja String ISO8601 format
ExternalId Eksterni identifikator naloga String Do 16 karaktera
PaymentBasis Svrha plaćanja String Do 105 karaktera da
PaymentCode Šifra plaćanja Number Prirodni broj N, 100 ≤ N < 1000
UrgentPayment Hitno plaćanje Boolean
UserGroupName Naziv korisničke grupe naloga String 1 - 64 karaktera
UserTags Korisnički tagovi Array[string] 0 - 5 elemenata niza
3-32 karaktera po tagu

JSON šema: payment-order.schema.json

Dodatno:

 1. Elementi naloga za prenos koji nisu obavezni mogu u JSON da se ne navode, da budu tipa null ili prazan string
 2. Dodatni atributi u JSON nalogu se ignorišu, osim ako mu je ime Error koji se ne sme koristiti

Opcioni atributi se ne moraju navoditi u JSON

Svi opcioni atributi naloga za prenos se ne moraju navoditi, što je preporučeno jer značajno smanjuje veličinu fajla za grupni unos. Ne postoji nikakva razlika u obradi naloga koji na primer poseduje "Comment": "", "Comment": null ili ne postoji ali za veći broj naloga je JSON fajl značajno manji ako se ne navode opcioni atributi koji nemaju vrednost.

Pored ovoga, sintaksna pravila podrazumevaju i se da se sprovodi validacija kontrolnog broja za:

 1. PBO i PBZ za koje je model postavljen na 97 i 11
 2. Račun primaoca

Simboli u PB

Simboli - spejs, crta, zvezda, taraba itd. - mogu da se nađu u PBO i PBZ uz sledeća ograničenja:

 1. PB ne sme da počne ili se završi simbolom
 2. PB ne sme da ima uzastopne simbole

Prilikom sprovođenja plaćanja:

 1. Polja koja su duža od onih koja su propisana uredbama će biti automatski skraćena na propisanu dužinu
 2. Ćirilica se automatski transliterira u latinicu

Ovi podaci u ePP ipak ostaju onakvi kakve ih je korisnik uneo, dok se se na pregledu dnevnih transakcija i izvoda vide izmenjeni podaci.

Primer 2 naloga u nizu JSON fajla je dat u nastavku. Drugi nalog sadrži najmanji mogući broj atributa koji je potrebno popuniti.

[
  {
    "PaymentBasis": "Промет робе и услуга",
    "PaymentCode": 290,
    "Amount": 1100223.24,

    "DebtorBankAccount": "840-1992-69",
    "DebtorCodeModel": 11,
    "DebtorCode": "112-23",

    "CreditorName": "NIL DOO",
    "CreditorAddress": "Владете Ковачевића; 11000 Београд",
    "CreditorBankAccount": "888888888888888888",
    "CreditorCodeModel": 97,
    "CreditorCode": "faktura 2021/1232",

    "UrgentPayment": false,

    "ExpectedPaymentDate": "2020-12-29T00:00:00",
    "ExternalId": "",
    "UserGroupName": "",
    "Comment": "Тест"
  },
  {
    "PaymentBasis": "Svrha",
    "PaymentCode": 290,
    "Amount": 100.00,
    "DebtorBankAccount": "840000000000153021",
    "CreditorName": "Test DOO",
    "CreditorAddress": "Зетска; 18000 Ниш",
    "CreditorBankAccount": "188888888888888881"
  }
]

Validacija JSON

Opcija otvara alat kojim se može proveriti ispravnost JSON fajla za grupni unos naloga putem JSON šeme.

Opcija za validaciju JSON fajla
Opcija za validaciju JSON fajla

Alat pruža sledeće mogućnosti:

 1. Validacija JSON sintakse i semantike
 2. Pregled liste grešaka i upozorenja sa oznakom reda i teksta u fajlu
 3. Upozorenja za višak atributa u nalogu za prenos
 4. Ažuriranje sadržaja JSON fajla u online editoru i snimanje u lokalni fajl
 5. Uvid u aktuelnu verziju JSON šeme

Korisnik može sprovoditi izmene u online editoru dok ne nestanu sve greške, snimiti fajl na disk lokalnog uređaja i zatim ga učitati povratkom na stranicu za grupni unos. Greške su označene crvenom bojom a upozorenja žutom. Upozorenja ne moraju biti problem obzirom da se nepoznati atributi koji se nađu u JSON nalogu ignorišu, ali ukoliko postoji slovna greška u nekom od opcionih atributa, to može biti prepoznato na ovaj način.

Na sledećoj slici može se videti primer JSON fajla za grupni unos naloga za prenos sa greškama i upozorenjima:

Validacija JSON fajla za grupni unos naloga za prenos
Validacija JSON fajla za grupni unos naloga za prenos

Na slici su označene sledeće greške:

 1. UrgentPayment (hitno plaćanje) je naveden kao string "false" umesto ključne reči false tipa podatka bool
 2. ExpectedPaymentDate (datum očekivanog plaćanja) je naveden u pogrešnom formatu 12.04.2022 umesto 2022-04-12
 3. PaymentCode (šifra plaćanja) atribut nedostaje, a obavezan je
 4. CreditorName (naziv primaoca) je prijavljen kao atribut koji je obavezan a nedostaje
  • Obzirom da postoji upozorenje da je CreditorNam dodatni atribut, očigledno je ovo slovna greška (nedostaje e na kraju reči)