Idi na tekst

Korisnici

Organizacija može imati jednog ili više korisnika. Korisnik je fizičko lice ili mašina koja pristupa sistemu za tog korisnika u okviru integracija. Organizacija mora imati minimalno jednog lokalnog administratora koga kreira UT u procesu registracije organizacije da bi mogla da koristi ePP. Nakon ove inicijalizacije, sve druge korisnike organizacije kreiraju lokalni administratori te organizacije i ne postoje aktivnosti UT po ovim pitanjima.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati ovlašćenja za rad sa korisnicima.

Svaka organizacija je odgovorna za korisnike koje kreira i uloge koje im dodeljuje da bi u ime organizacije mogli da sprovode poslove koje servis omogućava.

Lista korisnika

U okviru administracije korisnika mogu se videti svi korisnici organizacije kao i njihove aplikativne uloge, korisničke grupe, datum poslednjeg pristupa itd.

U listi korisnika moguće je sprovoditi grupne operacije nad selektovanim korisnicima kao što su dodela korisničke grupe ili uloge.

Boje sa leve strane pokazuju statuse pristupa korisnika.

Svi korisnici organizacije
Svi korisnici organizacije

Detalji korisnika

Izborom korisnika pristupa se detaljima korisničkog naloga.

Detalji korisnika
Detalji korisnika

Na raspolaganju su sledeće operacije:

 1. Izmeni - izmena imena i prezimena, e-mail adrese, korisničke grupe, broja telefona i podrazumevani OTP kanal
 2. Promeni ulogu - izmena aplikativne uloge
 3. Pošalji registracioni e-mail - slanje e-mail poruke korisniku sa korisničkim nalogom i detaljima pristupa; prikazuje se samo kod korisnika koji imaju status Neaktivan
 4. (De)aktiviraj - deaktivacija korisnika tako da ne može pristupiti sistemu ako je ranije imao pristup, niti da se registruje ukoliko to još uvek nije uradio; kada je korisnik deaktiviran, obrnuta operacija aktivacije ga vraća u prethodni status.

Korisniku se mora dodeliti jedna od sistemskih ili korisničkih uloga:

Dodela uloge korisniku
Dodela uloge korisniku

Pored navedenog, postoje i sledeće opcije:

 1. Aktivnosti - pregled svih aktivnosti korisnika u sistemu
 2. Nalozi - pregled svih naloga organizacije u kojima je korisnik sproveo kreiranje, poslednje ažuriranje ili plaćanje

Kreiranje korisnika

Kreiranje jednog ili više korisnika je vrlo jednostavno i svodi se na unos imena i prezimena, e-mail adrese i uloge. Opciono se dodeljuje korisnička grupa:

Kreiranje korisnika
Kreiranje korisnika

Nakon kreiranja novonastali korisnik je neaktivan u sistemu i mora sebi dodeliti lozinku u okviru procesa samostalne aktivacije.

Prilikom kreiranja postoje sledeće opcije:

 1. Kreiranje liste korisnika koji će biti kreirani
  1. Dodavanje korisnika u listu upotrebom opcije
  2. Brisanje korisnika iz liste upotrebom opcije
 2. Automatski generiši korisničko ime - ukoliko je upaljeno (podrazumevano), sistem sam kreira korisnički nalog u formi ime.prezime na koju opciono dodaje prvi slobodni broj da bi se dobio jedinstveni korisnički nalog u sistemu; ukoliko je ugašeno, unosilac može sam navesti korisnički nalog po želji
 3. Obavesti korisnika o registraciji - ukoliko je upaljeno (podrazumevano), nakon uspešnog kreiranja korisnika, biće mu poslato e-mail obaveštenje koje sadrži korisnički nalog i link ka aktivaciji