Idi na tekst

Rezultati operacije

Nakon svih aktivnosti koje modifikuju stanje entiteta sistema, korisniku se prikazuje pano sa detaljnim rezultatima te operacije.

Operacija može biti kompletno ili delimično uspešna ili neuspešna i može da ima upozorenja. Status operacije određuje boju panoa:

Rezultati operacije
Rezultati operacije

Uspešne operacije prikazuju rezultate koji se automatski gase nakon 5 sekundi dok se za neuspešne operacije očekuje da ih korisnik samostalno ugasi nakon što je razumeo šta se desilo. U istom trenutku može zbog toga biti prikazano više različitih rezultata. Svi panoi se gase u jednom koraku pritiskom na taster Esc.

Detalji operacije

Pano sadrži rezime urađenih operacija ili poruku o grešci. Ukoliko je operacija koja se sprovodi masovnog karaktera, tj. uključeno je više od jednog entiteta, sadrži i dodatnu opciju Detalji operacije koja prikazuje rezultate za individualne entitete operacije.

Na primer, na sledećoj slici je prikazana delimično uspela operacija masovne izmene tagova nad 3 naloga za prenos gde je jednom nalogu uspešno dodeljen tag dok za 2 postoji greška da već poseduju maksimalni broj tagova. Korisnik može da odabere identifikator naloga da bi bio preusmeren na stranicu detalja naloga.

Detalji izmene tagova
Detalji izmene tagova

Sledeći primer je rezultat neuspešne operacije plaćanja gde je pokušano ponovno slanje na plaćanje već realizovanih naloga za prenos. Proces plaćanja ne može biti delimično uspešan, tj. ili su svi nalozi za prenos prihvaćeni ukoliko ne postoji greška ili je celo plaćanje odbijeno ako makar 1 nalog ima grešku. U ovom slučaju detalji operacije prikazuju samo problematične naloge:

Detalji plaćanja
Detalji plaćanja

Izvoz detalja operacije

Detalji masovnih operacija sadrže i opciju izvoza u PDF ili JSON fajl:

 1. Rezultat operacije (PDF)
  PDF fajl koji sadrži sve informacije prikazane nakon grupnog unosa. Korisnici servisa mogu sačuvati ovaj fajl radi kasnije analize ili zahteva za pomoć.
 2. Dijagnostički fajl
  JSON fajl koji sadrži bitne niske tehničke informacije o komunikaciji sa pozadinskim servisom. Ovaj fajl je namenjen za upotrebu od strane IT profesionalaca.
 3. Greške
  JSON fajl koji sadrži samo pogrešne elemente grupnog unosa naloga za prenos ili partnera. Ovaj fajl se nakon eventualnih lokalnih izmena može koristiti za novi grupni unos. Fajl sadrži i opise prijavljenih grešaka koji se ne moraju uklanjati prilikom ponovnog grupnog unosa.

Na sledećoj slici prikazan je grupni unos 10 naloga od kojih je 8 uspešno kreirano a 2 imaju grešku i nisu kreirana:

Detalji grupnog unosa
Detalji grupnog unosa

Odabirom opcije (1) dobija se PDF izvoz ovog unosa koji je dizajniran za korišćenje u offline maniru:

Detalji grupnog unosa - PDF izvoz
Detalji grupnog unosa - PDF izvoz

Na slici su obeležene sledeće sekcije PDF fajla:

 1. Ime i korisnički nalog korisnika koji je sproveo operaciju
 2. Naziv i veličina JSON fajla koji je korišćen za grupni unos naloga za prenos
 3. MD5 heš suma JSON fajla koja jedinstveno identifikuje fajl
 4. Ukupni broj naloga i iznosi za niz naloga koji su prijavljeni kao pogrešni i uspešni u ovoj operaciji
 5. Pojedinačni nalozi sekcije grešaka, naloga koji nisu uvezeni u sistem
 6. Pojedinačni nalozi sekcije uspešno uvezenih naloga

Upotreba PDF i JSON fajla

 1. U slučaju da korisnik ima nedoumice ili probleme sa servisom, slanje PDF i JSON izvoza detalja operacije će značajno ubrzati vreme realizacije zahteva za podršku.
 2. Korisnik može sačuvati fajlove lokalno radi kasnije analize. JSON fajl sadrži iste informacije kao PDF ali u formi koja je mašinski čitljiva i može se dodatno obraditi specifičnim alatima za rad sa JSON dokumentima.
 3. Korisnik može sačuvati PDF izvoz radi lične evidencije ili dokazivanja određenih operacija nadležnom sektoru, ukoliko takva potreba postoji.