Idi na tekst

Plaćanja

Korisnik sprovodi operaciju plaćanja da bi odabranu grupu naloga poslao na realizaciju u platni promet UT. Nakon što su nalozi poslati na plaćanje, oni postaju zaključani za izmene zauvek.

Aplikativna ovlašćenja

Za upotrebu ovih funkcionalnosti potrebno je posedovati sledeće od ovlašćenja za rad sa nalozima:

 • Plaćanje naloga

Proces plaćanja

Dok je grupa naloga selektovana, odabirom opcije Plaćanje pokreće se novi ekran u kome se prikazuju sumarni podaci kao i vreme koje je preostalo da bi se prosledila jednokratna lozinka (token) koju korisnik u tom trenutku dobija na podešeni OTP kanal.

Već plaćeni nalozi

Ukoliko grupa naloga sadrži već ranije realizovane naloge, cela operacija će biti odbijena. Korisnik mora na neki način ukloniti realizovane naloge iz tekućeg filtera.

Ukoliko je jednokratna lozinka ispravna i uneta u predviđenom roku, poslati nalozi za prenos dobijaju п tag koji predstavlja identifikator tog plaćanja kao i sistemski tag активан koji označava da je nalog u redu za čekanje na realizaciju i može svakog sekunda biti poslat u platni promet.

Nakon što nalozi za prenos postanu deo plaćanja, korisnik ih više ne može ažurirati jer su zaključani za izmene. Naknadno je moguće menjati isključivo korisničke tagove i korisničku grupu koja utiče na to ko može videti predmetne naloge.

Korisnik nadalje prati status plaćanja poslatih naloga za prenos koje sistem predstavlja upotrebom odgovarajućih sistemskih tagova koji prolazi kroz različite faze u okviru realizacije u platnom prometu. Status naloga menja se u realnom vremenu tako da korisnik svakog trenutka zna status kompletnog plaćanja kao i statuse svakog pojedinačnog naloga za prenos. Korisnik filtrira naloge po statusima upotrebljavajući tag menadžer da selektuje željene grupe naloga npr. samo naloge konkretnog plaćanja sa greškama u platnom prometu.

Primer plaćanja

Korisnik iz liste naloga selektuje ručno 3 naloga i bira opciju Plaćanje. Prikazuje mu se ekran koji daje uvid u ukupnu vrednost i broj naloga tog plaćanja i počinje da teče vreme za unos jednokratne lozinke koja se mora uneti u prikazanom roku da bi se plaćanje potvrdilo (u pitanju je sigurnosna mera).

Neposredno posle pokretanja plaćanja, korisnik dobija e-mail od ePP servisa koji sadrži jednokratnu lozinku za to plaćanje koja ističe nakon nekoliko minuta:

Nakon odabira 3 naloga, korisnik pokreće plaćanje i dobija e-mail sa jednokratnom lozinkom (token za plaćanje)
Nakon odabira 3 naloga, korisnik pokreće plaćanje i dobija e-mail sa jednokratnom lozinkom (token za plaćanje)

U ovom trenutku je moguće otkazati plaćanje, a ako se ne unese lozinka u predviđenom roku plaćanje će biti automatski otkazano. Dok je proces plaćanja u toku, nalozi su zaključani za izmene i biće ponovo otključani samo ako je plaćanje otkazano.

Korisnik ispravno unosi lozinku i u predviđenom roku te je plaćanje odobreno. Sistem taguje naloge identifikatorom plaćanja п-OPY kao i tagom активан što znači da nalozi za prenos čekaju svoj red na slanje u platni promet:

Neposredno nakon uspešnog plaćanja, nalozi su u aktivnom statusu
Neposredno nakon uspešnog plaćanja, nalozi su u aktivnom statusu

Sva plaćanja i njihovi statusi se mogu videti upotrebom meni opcije Plaćanja kao i korišćenjem tag menadžera. Izborom taga korisnik dobija uvid samo u naloge koji učestvuju u tom plaćanju:

Lista svih plaćanja organizacije
Lista svih plaćanja organizacije
Tag menadžer: nalozi su tagovani identifikatorom plaćanja
Tag menadžer: nalozi su tagovani identifikatorom plaćanja

Nakon nekoliko minuta korisnik osvežavajući stranicu vidi da je jedan nalog izvršen a da su dva u nekoj vrsti čekanja (radno vreme, kliring, likvidnost itd.):

Posle nekoliko minuta svi nalozi su poslati u platni promet
Posle nekoliko minuta svi nalozi su poslati u platni promet

Korisnik kasnije pregleda naloge plaćanja п-OPY izborom taga i gledajući statistike može da vidi da je ukupno vreme izvršenja 8 minuta kao i druge informacije:

Svi nalozi su izvršeni
Svi nalozi su izvršeni

Detalji svakog konkretnog naloga nadalje sadrže popunjene meta informacije o plaćanju sa desne strane ekrana.

Detalji naloga sadrže sa desne strane informacije o plaćanju
Detalji naloga sadrže sa desne strane informacije o plaćanju

Nalozi koji učestvuju u plaćanjima imaju u listi naloga sa leve stranu boju koja opisuje status plaćanja tog naloga.

Ako izostane e-mail

Ukoliko korisnik ne dobije token na svoju e-mail adresu, ne može da potvrdi plaćanje. Korisnik treba da se pre svega uveri da mail nije završio u junk/spam folderu, i ako jeste da ga u e-mail klijentu koga koristi deklariše kao validan email da bi sprečio isti problem u budućnosti.

Ako je korisnik dobijao e-mail ranije od ePP servisa po bilo kom pitanju ali je izostao mail kod verifikacije plaćanja, može da restartuje plaćanje, tako što će da otkaže tekuće i ponovo ga pokrene.

Ukoliko nakon ovih koraka i dalje ne dobija token na e-mail, korsnik treba da promeni OTP kanal.

Greške tokom plaćanja

U slučaju da postoje greške u platnom prometu tokom realizacije plaćanja, sistem označava takve naloge za prenos koristeći sistemski tag greška. Korisnik izborom ovog taga dobija listu svih grešaka, ali ne može te iste naloge poslati ponovo na plaćanje već ih kopira, što kreira potpuno nove naloge za prenos sa istim podacima. Ovakve kopije je nakon eventualnih ručnih izmena, moguće uvrstiti u novo plaćanje. Kopija naloga u komentaru sadrži link ka originalnom nalogu, te se praćenjem linkova ostvaruje uvid u sve pokušaje izvršenja.

Plaćanje velikog broja naloga

Moguće je u jednom koraku poslati do 5000 naloga na plaćanje. U ranije navedenom primeru korisnik ručno selektuje samo 3 naloga ali ovaj proces ne bi mogao da uradi sa više stotina naloga ‒ oni se nalaze na različitim stranicama tabele a selekcija se gubi na prelazu između stranica.

Da bi se sprovelo plaćanje veće grupe naloga, pre svega se mora formirati lista naloga upotrebom funkcionalnosti filtriranja i tagovanjakorisnik bira proizvoljan jedinstveni tag da označi sve naloge grupe i zatim taj tag dodaje pojedinačno ili masovno na naloge za prenos od interesa koristeći opcije filtriranja naloga. Celu tekuću listu markiranih naloga dobija izborom taga koji im je namenio. Može videti statistike ove grupe naloga i da se uveri da ukupan broj naloga/iznos i druge karakteristike grupe ispunjavaju njegova očekivanja.

Drugi način je da iskoristi alat selektor koji omogućava efikasnije pravljenje listi naloga.

Tagovanje prilikom unosa naloga

Prilikom unosa veće grupe naloga za prenos sa ciljem da bude plaćena u jednom koraku, najbolje je uraditi sledeće:

 1. Prilikom ručnog unosa, prvo unesite neki jedinstveni tag, pa onda naloge; da bi ovo funkcionisalo, obavezno je izabrati opcije unosa naloga Zapamti podešavanja za sledeći nalog: Tagovi
 2. Prilikom grupnog unosa, osigurajte da svaki fajl ima makar jedan isti jedinstveni tag

Uz jedinstveni tag, celu grupu naloga je moguće odabrati klikom na taj tag i poslati na plaćanje u jednom koraku. Korisnik može znati da li tag već postoji ili ne upotrebom alata tag menadžer, a prilikom ručnog unosa ako se ne pojavljuje u autocomplete listi.

Jednom kada je zadovoljan listom naloga za prenos, korisnik bez selektovanja ijednog naloga pokreće plaćanje. Ovoga puta dobija upozorenje da ne postoji selekcija i da je operacija masovna:

Masovno plaćanje
Masovno plaćanje

Plaćanje po stranicama

Neki korisnici plaćaju veću grupu naloga tako što šalju na plaćanje stranicu po stranicu, uz eventualno povećanje veličine stranice sa podrazumevanih 10 na 100 naloga za prenos. Na primer, ukoliko žele da plate 350 naloga, sprovešće 4 plaćanja (3 po 100 i jedno od 50).

Iako je ovo legitiman način korišćenja servisa, nije potrebno gubiti vreme na ovaj način već je ovo moguće uraditi značajno brže nekom od sledećih opcija:

 1. Moguće je umesto plaćanja, prvo ubaciti sve ranije kreirane naloge u selektor, nakon čega se odabirom selektora i pokretanjem plaćanja bez ikakve selekcije sprovodi plaćanje svih naloga odjednom.
 2. Moguće je masovno dodati jedinstveni tag na bilo koju grupu naloga. U pomenutom slučaju, umesto da sprovodi 4 nezavisna plaćanja korisnik može da stranu po stranu naloga markira upotrebom masovne operacija tagovanja. Nakon što je na sve relevantne naloge dodat tag, šalju se u jednom koraku na plaćanje odabirom tog taga i pokretanjem plaćanja bez selektovanja ijednog naloga.

OTP kanal

Nakon što korisnik servisa pokrene opciju plaćanja, na podrazumevani ili podešeni OTP kanal dobija jednokratnu lozinku (token) koju mora uneti u sledećih nekoliko minuta da bi potvrdio plaćanje. Ukoliko korisnik ne dobije token ili ga dobije prekasno te je istekao, to plaćanje ne može da bude potvrđeno i sistem ga automatski otkazuje.

Obzirom na kritičnu važnost pravovremene isporuke tokena, sistem poseduje više različitih kanala za isporuku tokena ‒ velika je verovatnoća da će korisnik moći uspešno da upotrebi makar jedan od raspoloživih kanala.

Vrste kanala

Trenutno su na raspolaganju 3 kanala:

 1. E-mail server 1
 2. E-mail server 2
 3. SMS

Broj i vrsta kanala je stvar kontinuiranog održavanja ePP servisa - novi kanali mogu biti dodati po potrebi i prethodni mogu biti ugašeni.

E-mail server je kanal koji isporučuje korisniku token na njegovu adresu elektronske pošte. Brojevi e-mail servera označavaju fizički različite servere u okviru infrastrukture UT koji se koriste za slanje tokena. Ukoliko korisnik nije pravovremeno ili uopšte dobio e-mail od servisa koristeći odabrani e-mail server, treba da pokuša isporuku preko alternativnog. E-mail je preporučeni način za dobijanje tokena zbog lakoće upotrebe i mogućnosti copy/paste mehanizma.

SMS je kanal koji isporučuje korisniku token na broj mobilnog telefona, ukoliko ga korisnik ima podešenog, inače mu je opcija onemogućena.

Kvalitet isporuke kanala

Sve postojeće OTP kanale karakteriše određena verovatnoća nesigurnosti isporuke jer pomenute tehnologije funkcionišu po principu best effort, tj. ne postoji 100% garancija isporuke.

E-mail serveri su podložni raznim problemima - blokiranje zbog prepoznatog spam-a, prevaziđene veličine inbox-a, frekvencije isporuke itd. - od kojih su mnogi privremene prirode. SMS kanal takođe ima svoje probleme - nedostupnost mreže, tehnički problem sa telefonom, blokada od strane mobilnog operatera itd. Pored toga, token se iz SMS poruke uglavnom mora ručno prepisivati što smanjuje efikasnost i povećava mogućnost greške.

Podrazumevani kanal

Korisnik u svom profilu stiče uvid u svoj podrazumevani OTP kanal:

Podrazumevani OTP kanal u profilu korisnika
Podrazumevani OTP kanal u profilu korisnika

Korisnik samostalno podešava svoj email, mobilni telefon i OTP kanal ili mu to može podesiti lokalni administrator ili operater nadležne OJ UT.

U svom profilu, upotrebom opcije Izmeni korisnik može sebi promeniti podrazumevani OTP kanal bilo kada i nova vrednost se primenjuje odmah za sva sledeća plaćanja:

Izmena podrazumevanog OTP kanala u profilu korisnika
Izmena podrazumevanog OTP kanala u profilu korisnika

Postoji tri nivoa podešavanja podrazumevanog OTP kanala:

 1. Podrazumevani kanal ePP sistema
  Podešavanje sistema koje nije moguće izmeniti: E-mail server 1
 2. Podrazumevani kanal organizacije
  Opciono podešava lokalni administrator organizacije samostalno ili operater nadležne OJ UT po zahtevu. Ukoliko nije podešen umesto njega se koristi podrazumevani kanal sistema.
 3. Podrazumevani kanal korisnika
  Opciono podešava korisnik preko svog profila samostalno ili lokalni administrator njegove organizacije, ili operater nadležne OJ UT po zahtevu. Ukoliko nije podešen umesto njega se koristi podrazumevani kanal organizacije.

Dakle, ukoliko korisnik nije samostalno podesio svoj podrazumevani OTP kanal, koristi se podrazumevani kanal njegove organizacije, a ako on nije podešen, koristi se podrazumevani kanal sistema. Ukoliko korisnik ima podešen podrazumevani kanal, on se uvek koristi bez obzira na podrazumevani kanal organizacije ili sistema.

Unos tokena

Nakon odabira opcije Plaćanje, sistem odmah šalje token na podrazumevani kanal korisnika koji je plaćanje pokrenuo. Kanal koji se trenutno koristi kao i krajnja destinacija su vidljivi u donjem levom uglu:

Plaćanje kada je podrazumevani OTP kanal korisnika SMS
Plaćanje kada je podrazumevani OTP kanal korisnika SMS

Na gornjoj slici koristi se kao OTP kanal SMS a kao krajnja destinacija fiktivni telefon koji je podešen za tog korisnika.

U slučaju da korisnik nakon pokretanja plaćanja nije pravovremeno ili uopšte dobio token, on može da samo za to plaćanje izabere alternativni raspoloživi OTP kanal pritiskom na dugme na kome je prikazan tekući kanal i njegova destinacija:

Odabir OTP kanala za tekuće plaćanje
Odabir OTP kanala za tekuće plaćanje

Odabirom ove opcije otvara se lista raspoloživih kanala i korisnik bira neki od ponuđenih koji se razlikuje od tekućeg. Nakon odabira alternativnog kanala, opcija Pošalji token se može aktivirati nakon čega sistem šalje novi token korisniku putem izabranog kanala (što otkazuje prethodni). OTP kanal izabran na ovaj način se primenjuje samo na tekuće plaćanje i ukoliko korisnik želi da ga za sebe postavi kao podrazumevanog za sva plaćanja, sprovodi izmenu podrazumevanog OTP kanala u svom profilu na ranije opisani način.

Izmena kanala se može uraditi u bilo kom trenutku dok je ekran za plaćanje aktivan.