Idi na tekst

Prečice

Prečice (eng: hotkeys, shortcuts) omogućavaju efikasan rad putem tastature i miša.

Ovaj dokument sadrži spisak svih prečica u aplikaciji zajedno sa kontekstom u kome su aktivne

Opšte prečice

Prečica Kontekst Značenje
Ctrl+Enter razne operacije Završetak unosa
Esc Gašenje svih prikazanih rezultata operacije
Otkaz unosa
Alt+. Pregled naloga na osnovu id

Lista naloga za prenos

Prečica Kontekst Značenje
Alt+A Otvori alate
Alt+S Otvori i osveži statistike
Ctrl+Levi 🖱️ tekući nalog Selektuj tekući nalog
Levi 🖱️ tag Dodaj pozitivan tag u tag filter. Uz Ctrl briše postojeći tag filter
Desni 🖱️ tag Dodaj negativan tagu tag filter. Uz Ctrl briše postojeći tag filter
Srednji 🖱️ tekući nalog Otvori detalje naloga u novom tabu
Alt+T Masovno tagovanje
Alt+N Novi nalog

Detalji naloga za prenos

Prečica Kontekst Značenje
Alt+T Otvara editor tagova
Esc editor tagova Odustani od izmena tagova i zatvori editor
Ctrl+Enter editor tagova Sačuvaj izmene tagova

Unos naloga za prenos

Prečica Kontekst Značenje
Ctrl+Enter Kreiraj nalog

Unos partnera

Prečica Kontekst Značenje
Ctrl+Enter Sačuvaj sve unete partnere
Enter Polje za unos Pređi u sledeće polje za tekući red ili u novi red