Idi na tekst

Šeme izvoda

ePP podržava tri formata izvoda: PDF, XML i JSON.

Redosled i grupisanje stavki u izvodu je sledeći:

 1. Stavke su grupisane po zaduženju i odobrenju
  1. Neizvršeni nalozi zaduženja se listaju u posebnoj grupi
 2. U okviru grupa, stavke su sortirane po rastućoj šifri plaćanja, a zatim po vremenu izvršenja

XML i JSON fajlovi moraju biti enkodirani u UTF-8 formatu.

U integracijama se ne treba oslanjati na redosled naloga

Ne treba se oslanjati na redosled naloga za prenos u izvodu - u okviru integracija, korisnici treba da sortiraju naloge za prenos algoritamski po željenim atributima umesto da očekuju da će redosled naloga u izvodu da bude kakav je trenutno, i u budućnosti.

PDF

Zaglavlje

                    IZVOD <BrojIzvoda>
          Stanje i promena sredstava na dan   <dan-izvoda>

840-<Partija>-<KB>
<Naziv> - <Mesto>

Primer:

                    IZVOD 23
          Stanje i promena sredstava na dan   04/02/2021

840-0000040200100-25
GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL.ST. - BEOGRAD

Slog

Rbr Račun                Zaduženje  Odobrenje  Šifra  Podatak za reklamaciju   PBZ
  Naziv - Mesto                                          PBO
  Svrha
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 160-0000000111111-16         700,001         21   840210204BLG4020005000113  0
  JOVANOVIC DRAGAN BACVANSKA 201 - BGD                               97 8523201
  UPLATA JAV. PRIH. IZUZEV POR.I DOP.
2. 840-0000713121143-57         6.000,00        153   840210204BLG4020005000001  0
  MIODRAG NOVAKOVIC P.BLOK 1 - BGD                                 97 8401529
  Uplata jav. prih. izuzev por.i dop.

Podnožje

                Zaduženje           Odobrenje
------------------------------------------------------------------------
Dnevni promet            59,08              0,00
Broj naloga               1               0
------------------------------------------------------------------------

Prethodno stanje:  0,00
Novo stanje:    0,00

XML

 • Datumska polja imaju format DD.MM.YYYY.
 • Decimalna polja koriste decimalnu tačku

Zaglavlje

Rbr. Naziv taga Obavezno Format Opis Napomena
1 Sediste Da А(05) Šifra organizacione jedinice gde je formiran izvod
2 NazivSedista Da А(50) Naziv organizacione jedinice
3 Datumlzvoda Da DАТЕ Datum kada je izvod formiran
4 TipSloga Da А(01) Fiksni tip sloga obavezno: 0

Zbirni

Rbr. Naziv taga Obavezno Format Opis Napomena
1 Racunlzvoda Da A(20) Broj računa za koji se daje izvod
2 Naziv Da A(35) Naziv računa za koji se daje izvod
3 Mesto Da A(30) Mesto računa za koji se daje izvod
4 BrNalogaDuguje Da N(6) Ukupan broj dugovnih naloga
5 BrNalogaPotrazuje Da N(6) Ukupan broj potražnih naloga
6 KumulativnoDuguje Da N(15,2) Kumulativni promet duguje (bez dnevnog prometa)
7 KumulativnoPotrazuje Da N(15,2) Kumulativni promet potražuje (bez dnevnog prometa)
8 PrethodniSaldo Da N(15,2) Prethodni saldo računa
9 IznosDuguje Da N(15,2) Dnevni promet duguje
10 IznosPotrazuje Da N(15,2) Dnevni promet potražuje
11 Saldo Da N(15,2) Saldo računa
12 Datumlzvoda Da DATE Datum izvoda računa
13 Brojlzvoda Da N(3) Redni broj izvoda
14 RbrObrada Da N(l) Redni broj obrade
15 TipSloga Da A(l) Fiksni tip sloga 7 - neizvršeni nalozi
9 - izvršeni nalozi

Stavka

Rbr. Naziv taga Obavezno Format Opis Napomena
1 RacunZaduzenja Da A(20) Broj računa koji ss tereti
2 NazivZaduzenja Da A(35) Naziv računa koji se tereti
3 MestoZaduzenja Da A(10) Mesto računa koji ss tereti
4 IzvorInformacije Da A(2) Šifra vrste izvora Prva cifra: 1 - zaduženje; 2 - odobrenje.
Druga cifra (poreklo naloga): 0 - nalog primljen od banaka; 3 - nalog unet u upravi
5 ModelPozivaZaduzenja Da A(2) Broj modela poziva na broj zaduženja
6 PozivZaduzenja Da A(23) Poziv na broj zaduženja
7 SifraPlacanja Da A(3) Šifra plaćanja
8 Iznos Da N(15,2) Iznos
9 RacunOdobrenja Da A(20) Broj računa koji se odobrava
10 NazivOdobrenja Da A(35) Naziv računa koji se odobrava
11 MestoOdobrenja Da A(10) Mesto računa koji se odobrava
12 ModelPozivaOdobrenja Da A(2) Broj modela poziva na broj odobrenja
13 PozivOdobrenja Da A(23) Poziv na broj odobrenja
14 SvrhaDoznake Da A(105) Svrha plaćanja
15 PodatakZaReklamaciju Da A(44) Podatak za reklamaciju Format: <Šifra banke><Datum valute><Identifikacija naloga>
N(3), N(6) (GGMMDD), A(35)
16 DatumValute Da DATE Datum valute naloga
17 NacinObracuna Da A(1) Način obračuna 0 - interni nalog
1 - bruto
2 - neto
3 - instant
18 PrioritetNaloga Da A(1) Prioritet naloga
19 VremeUnosa Da A(5) Vreme unosa naloga Format: HH:mm
20 Vremelzvrsenja Da A(5) Vreme izvršenja naloga Format: HH:mm
21 StatusNaloga Da N(2) Status naloga 01 - Izvršen nalog
02 - Neizvršen zbog nelikvidnosti podračuna korisnika
04 - Neizvršen zbog nelikvidnosti trezora
06 - Nalog nije izvršen u NBS
08 - Pogrešan naloga
22 TipSloga Da A(1) Fiksni tip sloga 1 - Izvršeni nalozi
3 - Neizvršeni nalozi

XML šema: statement.schema.xsd

Primer

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument>
 <Zaglavlje>
  <Sediste>40100</Sediste>
  <NazivSedista>UPRAVA ZA TREZOR BEOGRAD</NazivSedista>
  <DatumIzvoda>04.02.2021</DatumIzvoda>
  <TipSloga>0</TipSloga>
 </Zaglavlje>
 <Zbirni>
  <RacunIzvoda>840-0000000001652-22</RacunIzvoda>
  <Naziv>REPUBLIČI FOND PIO</Naziv>
  <Mesto>BEOGRAD</Mesto>
  <BrNalogaDuguje>2904</BrNalogaDuguje>
  <BrNalogaPotrazuje>2691</BrNalogaPotrazuje>
  <KumulativnoDuguje>61077616798.21</KumulativnoDuguje>
  <KumulativnoPotrazuje>88004818057.01</KumulativnoPotrazuje>
  <PrethodniSaldo>26927201258.80</PrethodniSaldo>
  <IznosDuguje>4464039074.70</IznosDuguje>
  <IznosPotrazuje>6072057932.82</IznosPotrazuje>
  <Saldo>28535220116.92</Saldo>
  <DatumIzvoda>04.02.2021</DatumIzvoda>
  <BrojIzvoda>32</BrojIzvoda>
  <RbrObrada>1</RbrObrada>
  <TipSloga>9</TipSloga>
 </Zbirni>
 <Stavka>
  <RacunZaduzenja>840-0000000001652-22</RacunZaduzenja>
  <NazivZaduzenja>REPUBLIČI FOND PIO</NazivZaduzenja>
  <MestoZaduzenja>BEOGRAD</MestoZaduzenja>
  <IzvorInformacije>23</IzvorInformacije>
  <ModelPozivaZaduzenja>97</ModelPozivaZaduzenja>
  <PozivZaduzenja>3691000000030822461</PozivZaduzenja>
  <SifraPlacanja>140</SifraPlacanja>
  <Iznos>589235.00</Iznos>
  <RacunOdobrenja>840-0000040200100-25</RacunOdobrenja>
  <NazivOdobrenja>GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL.ST.</NazivOdobrenja>
  <MestoOdobrenja>BEOGRAD</MestoOdobrenja>
  <ModelPozivaOdobrenja>0</ModelPozivaOdobrenja>
  <PozivOdobrenja> </PozivOdobrenja>
  <SvrhaDoznake>Zarade i druga primanja zaposlenih</SvrhaDoznake>
  <PodatakZaReklamaciju>840210204BLG4020001000005</PodatakZaReklamaciju>
  <DatumValute>04.02.2021</DatumValute>
  <NacinObracuna>0</NacinObracuna>
  <PrioritetNaloga>9</PrioritetNaloga>
  <VremeUnosa>08:27</VremeUnosa>
  <VremeIzvrsenja>08:27</VremeIzvrsenja>
  <StatusNaloga>01</StatusNaloga>
  <TipSloga>1</TipSloga>
 </Stavka>
 <Stavka> .... </Stavka>

JSON

Šema je identična kao za XML format stim što poseduje i sekciju Neizvrseni koja sadrži ukupne vrednosti broja naloga i iznosa neizvršenih naloga za prenos.

Svi datumi u JSON su u ISO8601 formatu yyyy-mm-ddTHH:mm:ss pri čemu se vreme ne navodi uvek.

JSON šema: statement.schema.json

Primer

{
 "Zaglavlje": {
  "Sediste": "40100",
  "NazivSedista": "UPRAVA ZA TREZOR BEOGRAD",
  "DatumIzvoda": "2021-10-27",
  "TipSloga": 0
 },
 "Zbirni": {
  "Naziv": "GRAD BEOGRAD-BUDŽET GRADA",
  "Mesto": "BEOGRAD",
  "RacunIzvoda": "840-0000000147640-13",
  "PrethodniSaldo": 12502044650.47,
  "Saldo": 12414844958.70,
  "IznosDuguje": 87199691.77,
  "IznosPotrazuje": 0.00,
  "BrNalogaDuguje": 177,
  "BrNalogaPotrazuje": 0,
  "KumulativnoPotrazuje": 41968460461.77,
  "KumulativnoDuguje": 29466415811.30,
  "BrojIzvoda": 124,
  "DatumIzvoda": "2021-10-27",
  "RbrObrada": 1,
  "TipSloga": 9
 },
 "Neizvrseni": {
  "Naziv": "GRAD BEOGRAD-BUDŽET GRADA",
  "Mesto": "BEOGRAD",
  "RacunIzvoda": "840-0000000147640-13",
  "PrethodniSaldo": 0.0,
  "Saldo": 0.0,
  "IznosDuguje": 627063080.77,
  "IznosPotrazuje": 0.0,
  "BrNalogaDuguje": 41,
  "BrNalogaPotrazuje": 0,
  "BrojIzvoda": 124,
  "DatumIzvoda": "2021-10-27",
  "RbrObrada": 1,
  "TipSloga": 9
 },
 "Stavke": [
  {
    "SifraPlacanja": "245",
    "SvrhaDoznake": "200   222204/I",
    "Iznos": 238737970.84,
    "IzvorInformacije": 20,
    "NazivZaduzenja": "REPUBLIČKII FOND PIO",
    "MestoZaduzenja": "BEOGRAD",
    "RacunZaduzenja": "840-0000000001652-22",
    "ModelPozivaZaduzenja": "0",
    "PozivZaduzenja": "85952004711000203000",
    "NazivOdobrenja": "POSTANSKA STEDIONICA",
    "MestoOdobrenja": "BEOGRAD",
    "RacunOdobrenja": "908-0000000020001-18",
    "ModelPozivaOdobrenja": "0",
    "PozivOdobrenja": "",
    "PodatakZaReklamaciju": "840210505ESP0000000012973",
    "DatumValute": "2021-05-05",
    "NacinObracuna": 1,
    "PrioritetNaloga": 9,
    "VremeUnosa": "9:32",
    "VremeIzvrsenja": "2021-05-05T09:35:02.03",
    "StatusNaloga": 1,
    "TipSloga": 1
  },
  {
    "SifraPlacanja": "245",
    "SvrhaDoznake": "200   222204/I",
    "Iznos": 8238377.17,
    "IzvorInformacije": 23,
    "NazivZaduzenja": "REPUBLIČKII FOND PIO",
    "MestoZaduzenja": "BEOGRAD",
    "RacunZaduzenja": "840-0000000001652-22",
    "ModelPozivaZaduzenja": "0",
    "PozivZaduzenja": "35952004711009203000",
    "NazivOdobrenja": "POSTANSKA STEDIONICA",
    "MestoOdobrenja": "BEOGRAD",
    "RacunOdobrenja": "908-0000000020001-18",
    "ModelPozivaOdobrenja": "0",
    "PozivOdobrenja": "",
    "PodatakZaReklamaciju": "840210505ESP0000000012974",
    "DatumValute": "2021-05-05",
    "NacinObracuna": 1,
    "PrioritetNaloga": 9,
    "VremeUnosa": "9:32",
    "VremeIzvrsenja": "2021-05-05T09:35:02.03",
    "StatusNaloga": 1,
    "TipSloga": 1
  },
  ...